Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk

Gmina Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Opalińskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 240 62 00, , fax. 017 240 62 48
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leżajsk
  ul. Opalińskiego 2
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 017 240 62 00, , fax. 017 240 62 48
  REGON: 54637700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalezajsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest: • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 166 w miejscowości Maleniska” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa linii kablowej YAKY 4x35  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż oprawy 38W  Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem  Wymiana wkładki na WT-1/gG 40A w ist. RS na stacji trafo • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 9, 102 w miejscowości Maleniska” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż oprawy 38W LED • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 978 w miejscowości Hucisko” Zakres rzeczowy inwestycji:  Wymiana słupa – cześć PGE  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Ponowny montaż przyłącza AsXSn 4x16  Demontaż słupa P-10/ŻN  Demontaż przyłącza AsXSn 4x16 z przyg. do pon. montażu  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż oprawy LED 38W • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 1745/7, 1745/11, 1746, 2552/2, 2552/1 w miejscowości Dębno” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 na ist. Lnni  Budowa linii kablowej YAKY 4x35  Budowa linii kablowej YAKY 4x35 + FeZn 25x4  Montaż szafy SON z układem pomiarowym i uziemieniem  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik i podłączenie do ist. uziemienia R<10?  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E z wys. 0,5m  Montaż oprawy 38W LED  Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerach ewidencyjnych 62/2 i 251/4 w miejscowości Chałupki Dębniańskie” Zakres rzeczowy inwestycji: 1. Droga nr ewid. 62/2 (st. GRODZISKO NOWE II)  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż oprawy LED 38W  Demontaż słupa bliźniaczego ŻN 2. Droga nr ewid. 250 (st. CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I)  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10? .  Montaż oprawy LED 38W • „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 24 w miejscowości Brzóza Królewska” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Ponowny montaż linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?  Montaż 1x ogranicznik ist z uziemieniem R<10?  Montaż oprawy LED 38W  Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w SON na WYŁ 1P B25A  Wymiana zabezpieczenia obwodu w SON na 1xBiWts 20A • „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach o numerze ewidencyjnym 2325 w miejscowości Brzóza Królewska” Zakres rzeczowy inwestycji: Część Gminy Leżajsk  Budowa linii Lnni AsXSn 2x25  Budowa stanowisk słupowych ŻN-10  Budowa stanowisk słupowych E-10,5  Montaż 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10?.  Montaż oprawy LED 38W  Cześć PGE  Budowa stanowisk słupowych E-12 • „Budowa oświetlenia technicznego boiska sportowego na działce nr 881 w miejscowości Hucisko” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii kablowej YKY 5x16  Budowa linii kablowej YAKY 5x35 + FeZn 25x4  Montaż słupa oświetleniowego EOP-10,5/2,5/E  Montaż poprzeczki pod montaż jednego reflektora  Montaż poprzeczki pod montaż dwóch reflektorów  Montaż oprawy reflektora z metalohalogenkowym źródłem 400W  Montaż szafy SON  Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna  Wymiana zabezpieczenia w ist. ZL-1 na WYŁ 3P C25A • „Budowa oświetlenia technicznego boiska sportowego na działce nr 1229 w miejscowości Stare Miasto” Zakres rzeczowy inwestycji:  Budowa linii kablowej YKY 5x16 - zasilanie  Budowa linii kablowej YAKY 5x35 + FeZn 25x4 - obw. oświetleniowy  Montaż szafy oświetleniowej SON wraz z uziemieniem R?30?  Montaż masztu Hc=10m z poprzeczką do oprawy z fund. 1,5x0,34x0,34  Montaż oprawy reflektora z metalohalogenkowym źródłem 400W  Montaż WLZ przewodem YDY 5x6  Montaż rozdzielnicy RO  Montaż osłon rurowych HDPE o110 karbowana dwuścienna  Montaż osłon rurowych HDPE o110 giętka karbowana dwuścienna Wymagania fotometryczne opraw LED: - LED – temperatura barwy światła 3700 - 4000K, odwzorowanie barw Ra/CRI >70, sprawność optyczna oprawy min 119 lm/W, początkowy strumień świetlny oprawy min 4300 lm, moc oprawy nie więcej niż 39W Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. 10 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac montażowych (jeżeli realizacja tych czynności wymaga zatrudnienia na umowę o pracę). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Pekao SA I O. w Leżajsku nr 45 1240 2630 1111 0000 3637 1846 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leżajsk” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach