Przetargi.pl
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej (parter i II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 134 463 189
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 134 463 189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl/ogloszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej (parter i II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej (parter i II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1) Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło – wewnętrzna instalacja elektryczna parteru. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej parteru budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, układaną na korytarzach w listwach elektroinstalacyjnych natomiast w pomieszczeniach biurowych w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo. Budowę rozdzielnic piętrowych dla parteru oraz WLZ-y rozdzielnic piętrowych dla obwodów gwarantowanych TA z których zasilane będą obwody oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V i urządzeń technicznych. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. 2) Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło – wewnętrzna instalacja elektryczna drugiego piętra. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, układaną na korytarzach w listwach elektroinstalacyjnych natomiast w pomieszczeniach biurowych w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo. Budowę rozdzielnic piętrowych dla parteru oraz WLZ-y rozdzielnic piętrowych dla obwodów gwarantowanych TA z których zasilane będą obwody oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V i urządzeń technicznych. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Zakres obejmuje przebudowę układu pomiarowego Nr1, od strony ul. Rynek, rozdzielnia główna oraz przebudowę układu pomiarowego Nr 2, od strony ul. K. Wielkiego, rozdzielnia główna, znajdujących się na 1 piętrze. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a)SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą wg załącznika (wzór) nr 9.4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach