Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa druków na potrzeby ZTM w 2017 roku

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 1260578000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa druków na potrzeby ZTM w 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę druków zgodnie z załączonym wykazem i wzorami druków stanowiącymi załącznik nr 1 do Instrukcji. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2017r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego - www.ztm.waw.pl w "INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocznie się licytacja. Dokładny termin otwarcia licytacji zostanie określony w zaproszeniu do licytacji, które będzie przekazane zakwalifikowanym Wykonawcom. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniężnej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze. zm.). 3.Przy formach pieniężnych wpłacanych przelewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek zamawiającego w Citibank, czyli do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocznie się licytacja. Termin na wpłatę wadium zostanie ostatecznie potwierdzony w zaproszeniu do Wykonawców. Nr konta: 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2, zamawiającemu, do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocznie się licytacja, musi być dostarczony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. Z treści gwarancji musi wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach