Przetargi.pl
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-715 Warszawa, Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 2774200
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
  Czerniakowska 71 lok. 703
  00-715 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 2774200
  REGON: 365421948
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 21 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, w łącznej ilości do 344 400 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach