Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych - elektrycznych w budynkach Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 000 , fax. 261 892 048
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
  Nowa Wieś, ul. Grodziska 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 000, fax. 261 892 048
  REGON: 010427452
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych - elektrycznych w budynkach Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w budynkach położonych na terenie kompleksu wojskowego 3513 Helenów w zakresie: 1. Wymiany pionów (WLZ) i tablic bezpiecznikowych w budynku nr 20. 2. Wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku nr 35. Miejsce wykonania: teren Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej(kompleks wojskowy 3513 Helenów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1a,nr 1b do SIWZ, przedmiar robót - załącznik nr 2a ,nr 2b do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium jest wymagane i wynosi 600 zł (sześćset złotych 00/100),. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 81 1010 1010 0021 3413 9120 0000 .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach