Przetargi.pl
Zagospodarowanie działki w zakresie utwardzenia terenu oraz montażu małej architektury wokół budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17 w Serocku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05140 Serock, ul. Nasielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 782 75 73 , fax. 22 782 75 73
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Nasielska 21
  05140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 22 782 75 73, fax. 22 782 75 73
  REGON: 14209678300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie działki w zakresie utwardzenia terenu oraz montażu małej architektury wokół budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej 15 i 17 w Serocku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest częściowe utwardzenie terenu wokół budynków wielorodzinnych, montaż elementów małej architektury -ławek oraz koszy na odpady, a także wykonanie odwodnienia terenu działki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej do SIWZ dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie 3200,00 PLN, wniesiony w jednej z form dopuszczonych Ustawą Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach