Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań oraz prac hydrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań oraz prac hydrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań oraz prac hydrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Studzienickie Torfowiska w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. 2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z Programem funkcjonalno- użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.). Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące niżej wymieniony zakres czynności na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w to miejsce innej osoby. Wykaz czynności (stanowisk), których będzie dotyczył wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: L.p. Stanowisko, którego będzie dotyczył wymóg zatrudnienia na umowę pracę Minimalna liczba osób zatrudnionych w minimalnym wymiarze czasu pracy Okres wymaganego zatrudnienia osób 1 Pracownik budowlany 1 na czas trwania umowy W dniu zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w powyższym wykazie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wyżej wymienione czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kopii umowy o pracę zawartej z osobą przy pomocy, której będzie realizowana umowa z oświadczeniem pracownika, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy zawieraniu umowy, a także w trakcie jej realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach