Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Gminy Oświęcim z podziałem na zdania.

Urząd Gminy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 849500 , fax. 033 8449510
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Oświęcim
  ul. Zamkowa 12 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 849500, fax. 033 8449510
  REGON: 00054046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Gminy Oświęcim z podziałem na zdania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Gminy Oświęcim z podziałem na zdania. Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 3. 1.1. Wykonawca dla każdego zadania częściowego winien wykonać : - projekty budowlane - po 5 egz. - projekty wykonawcze - po 5 egz. zawierające m.in. wykonanie profilu podłużnego wraz z przekrojami poprzecznymi min. co 20 mb, a w przypadku konieczności w każdym miejscu charakterystycznym. Projekt wykonawczy musi zawierać szczegółowe rysunki wykonawcze w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z późn.zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegółowymi. - przedmiary robót - opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, (Dz.U.Nr 202, poz. 2072) - po 2 egz. dla każdej z branż - kosztorysy inwestorskie - opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.U. 2004, poz. 1389) - po 2 egz. dla każdej z branż - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) - po 2 egz. - projekty organizacji ruchu na czas robót - po 3 egz - projekty usunięcia ewentualnych kolizji z innymi mediami - 5 egz. - zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu po 3 egz. - Opracowanie map do celów projektowych w skali 1 :500. Wykonawca jest zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej; - uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii, decyzji w celu uzyskania stosownego rozstrzygnięcia organu administracji architektoniczno - budowlanej, w tym zakresie obowiązkiem Wykonawcy będzie wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem/wnioskami o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z otrzymaniem braku sprzeciwu stosownego organu administracyjnego, a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę, przedłożenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt; - Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może wskazywać znaków towarowych, lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy lub równoważne. W przypadku zastosowania stwierdzeń lub równoważne Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp; - sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmujący projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie projekty organizacji ruchu, projekty usunięcia ewentualnych kolizji, zatwierdzone projekty docelowej organizacji ruchu wraz z innymi dokumentami w formie : * plików pdf * w wersji edytowalnej programów, których użyto do opracowania projektu, a dodatkowo przedmiar robót i kosztorys inwestorski przedstawić w wersji Excel (wersja wyeksportowania z programu kosztorysowego do arkusza kalkulacyjnego Excel) wszystko na płycie CD w 2 egz. dla każdego zadania częściowego oddzielnie; - Sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntu w rozbiciu na : - parcele objęte inwestycją; - uzyskanie zgód właścicieli działek na wejście w teren (jeśli zajdzie konieczność), Zamawiający żądał będzie podpisu właścicieli nieruchomości na podkładzie mapowym z naniesionym zakresem zadania. - Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, musi być sprawdzony przez osobę uprawnioną zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z późn.zm.) - Koszty wszelkich uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwoleń na przystąpienie do wykonania robót budowlanych, w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania inwestycji ponosi Wykonawca. - Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający ustalił dla każdego zadania częściowego minimalną ilość pobytów - 2. Wykonawca może zaproponować większą ilość pobytów jednakże nie więcej niż 5. - Zasady i zakres sprawowania nadzoru autorskiego określa Wzór Istotnych Postanowień Umowy - Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania przedmiotu. 3.1.2 Dokumentacja projektowa przedłożona przez Wykonawcę winna: - być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - być spójna i skorelowana we wszystkich branżach wchodzących w jej skład, - posiadać zezwolenie na wykonanie robót budowlanych oraz realizację zadania, - posiadać wszystkie niezbędne, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów. Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze Istotnych postanowień umowy. 3.1.3 Rękojmia Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji - 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 3.1.4 Warunki realizacji: - Wykonanie dokumentacji projektowej musi być poprzedzone koncepcją, którą zatwierdzi Zamawiający. - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Zamawiającego z treścią uzyskanych uzgodnień. - W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych i niezbędnych do wykonania. - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych uzgodnień, opinii, decyzji w celu uzyskania stosownego rozstrzygnięcia organu administracji architektoniczno - budowlanej, w tym zakresie obowiązkiem Wykonawcy będzie wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem/wnioskami o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z otrzymaniem braku sprzeciwu stosownego organu administracyjnego, a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę, przedłożenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt; - Dokumentacja winna być sporządzona z zachowaniem przepisów prawa Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze Istotnych postanowień umowy.. 3.1.5 Warunki odbioru prac : - Obiór dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej przekazania przez Wykonawcę. - Do składanej dokumentacji należy załączyć wykaz opracowań i oświadczeń projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej wykonania z obowiązującymi przepisami. - Zamawiający dokona jej sprawdzenia w zakresie opisanym w pkt 3.1.1. SIWZ pod względem ilościowym i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru. Protokół odbioru wraz z załącznikami stanowił będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane zamówienie. Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze Istotnych postanowień umowy. 3.1.6 Warunki rozliczenia : - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego. - Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego wraz z dokumentami umożliwiającymi przystąpienie do wykonania robót budowlanych dla każdego zadania oddzielnie. - Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni od daty jej złożenia wraz z protokołem odbioru opracowania bez zastrzeżeń. - Nabycie przez Zamawiającego pełnych autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową, od tego momentu może on dysponować przekazaną dokumentacją bez ograniczeń co do czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego; - utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników; - powielenia dowolną techniką, w dowolnej ilości; - publikowanie w formie pisemnej i elektronicznej; - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; - sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji (albo egzemplarzy), na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby i podmioty trzecie, inne podmioty i jednostki, - rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; - wymiana nośników, na których utwory utrwalono; - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy - wprowadzanie zmian, skrótów; - przekazania osobom trzecim bez dodatkowej zgody autora opracowania . - Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. - Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem opracowania projektowego przez Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń majątkowych. - Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem opracowania projektowego przez Zamawiającego. - Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały wpisane do wzoru Istotnych postanowień umowy. 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadania częściowe nr: Opis: 1 Temat: Przebudowa ul. Jodłowej, Świerkowej i Klubowej w Broszkowicach Zakres rzeczowy: a) przebudowę ul. Jodłowej, ul. Świerkowej i ul. Klubowej - zgodnie z załącznikiem nr 1; b) przebudowę nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, przebudowę skrzyżowania ul. Jodłowej, ul. Świerkowej i ul. Klubowej oraz remont istniejących zjazdów do posesji; c) zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi; 2 Temat: Przebudowa dróg gminnych w Babicach - ul. Orzechowa, ul. Soleniec od skrzyżowania z ul. Różaną do ul. Parkanowej, ul. Różana od skrzyżowania z ul. Starowiślną do ul. Bzowa Zakres rzeczowy: a) przebudowę ul. Orzechowej (na całym odcinku), ul. Soleniec w km od 0+000 do 0+178, ul. Różanej w km 0+200 - 0+503 - zgodnie z załącznikiem nr 2; b) remont nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, przebudowę skrzyżowań ul. Różanej z ul. Orzechową (proponuje się skrzyżowanie wyniesione), ul. Różanej z ul. Soleniec (korekta geometrii skrzyżowania) oraz remont istniejących zjazdów do posesji; c) budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej; d) zapewnienie prawidłowego odwodnienia dróg; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3 Temat: Przebudowa ul. Załawie w Babicach Zakres rzeczowy: a) przebudowę ul. Załawie na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Spacerową - zgodnie z załącznikiem nr 3; b) przebudowę nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz remont istniejących zjazdów do posesji; c) zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi; 4 Temat: Przebudowa drogi gminnej nr G510242K, ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa w m. Zaborze w km od 0+251 do 0+500 oraz w km 1+665 do 1+870 Zakres rzeczowy: a) przebudowę ul. Jaworowej, ul. Osiedlowej i ul. Jutrzenki w km. j.w. - zgodnie z załącznikiem nr 4; b) na ul. Osiedlowej budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej; c) zapewnienie prawidłowego odwodnienia dróg; Dostosowanie dokumentacji do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w celu osiągnięcia możliwie jak największej ilości punktów w ocenie merytorycznej. 5 Temat: Przebudowa drogi gminnej nr G510242K, ul. Jutrzenki i Grabowa w m. Zaborze w km. od 0+500 do 1+030 Zakres rzeczowy: a) przebudowę ul. Jutrzenki i ul. Grabowej w km. j.w. - zgodnie z załącznikiem nr 5 b) zapewnienie prawidłowego odwodnienia dróg Dostosowanie dokumentacji do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w celu osiągnięcia możliwie jak największej ilości punktów w ocenie merytorycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 400.00 PLN (słownie: czterysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 500.00 PLN (słownie: pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 400.00 PLN (słownie: czterysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 300.00 PLN (słownie: trzysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 5: 200.00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN) 10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.12.2015r. do godz. 12:00. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie, O/Oświęcim 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007; Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 10.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia. 10.5. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty lecz nie zszywać z nią trwale. 10.7. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych treści art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy pzp 10.8. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania: a: ustalać beneficjenta gwarancji, b: określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich - określona w SIWZ c: określać termin ważności gwarancji - określony w SIWZ d: określać przedmiot gwarancji - określony w SIWZ e: być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 10.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 10.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Nadzór autorski
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach