Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 37 przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 37 przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 37 przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie na działce ew. nr 4 z obrębu 3-01-17, a w szczególności: a) koncepcji architektoniczno - budowlanej, b) dokumentacji projektowej wykonawczej, c) kompletu dokumentów ewentualnych kolizji, przekładek sieci itp. oraz uzgodnień i pozwoleń w celu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, e) kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót w formacie PDF i ATH, f) wersji elektronicznej na CD kompletnej dokumentacji w formatach PDF, ATH i DWG. 2. Program użytkowy. Na terenie objętym projektowaniem należy rozmieścić: a) Bieżnię lekkoatletyczną dookolną trzytorową - długość 250 m, b) Bieżnię lekkoatletyczną prostą czterotorową - długość około 114 m, c) Skocznię w dal - szerokość rozbiegu min 1,22 m, z piaskownicą o wymiarach około 2,75 x 7 m d) Rzutnię do pchnięcia kulą. e) Boisko uniwersalne z bramkami do piłki ręcznej o wymiarach 28 x 52 m f) Boisko do piłki koszykowej 14 x 26 m. g) Piłkochwyty przy boisku do piłki ręcznej o wysokości 6 m. h) Dodatkowo należy zaprojektować oświetlenie boisk wraz z monitoringiem. W zakres prac będzie wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzone pozyskaniem map do celów projektowych z aktualnymi naniesieniami podziemnej infrastruktury technicznej. Właściwości funkcjonalno-użytkowe. Przewidywana konstrukcja i technologia. Boska i bieżnie szkolne w technologii poliuretanowej. Pozostałe place i drogi znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie boisk z nawierzchni utwardzonej uzgodnionej z użytkownikiem. Wyposażenie: - boiska powinny być przystosowana do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, - wyposażona w bramki, kosze i sprzęt niezbędny dla ćwiczeń ogólnorozwojowych,. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy zawiera załącznik 7 do SIWZ - założenia do projektowania i załącznik 4 do SIWZ wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach