Przetargi.pl
Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze (zaprojektuj i wybuduj)

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze (zaprojektuj i wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze (dz. nr ew. 429/5), gm. Góra Kalwaria zgodnie z Projektem Funkcjonalno - Użytkowym. Zamawiający oczekuje wykonania budynku jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy maksymalnie 150 m2, zawierającego: szatnie dla zawodników 2 przeciwnych drużyn z dwoma niezależnymi wejściami do budynku i z sanitariatami przynależnymi dla każdej szatni pomieszczenie dla trenera i sędziego salę konferencyjną o pow. ok. 30 m2 WC dla niepełnosprawnych dostępne od zewnątrz budynku pomieszczenie dla pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji kotłownię magazyn o pow. ok. 10 m2 sanitariaty tablicę ogłoszeniową przeszkoloną o wymiarach 180 x 100 cm umieszczoną na zewnątrz bezpośrednio przy budynku Zamówienie obejmuje: opracowanie koncepcji budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przygotowanie materiałów i zredagowanie wniosków o uaktualnienie warunków technicznych od odpowiednich gestorów mediów pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla terenu związanego z realizacją zadania. Zapewnienie aktualizacji mapy w razie potrzeby. opracowanie projektu zagospodarowania wraz z projektem zagospodarowania zielenią sporządzenie projektu budowlanego dla wszystkich branż w budynku oraz wszystkich niezbędnych przyłączy sporządzenie projektu budowlanego dla ciągów komunikacyjnych i placów utwardzonych, miejsc postojowych lub parkingów, placu zabaw itp. sporządzenie projektu kolorystyki elewacji sporządzenie projektu aranżacji wnętrz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na wycinkę drzew, opinii oraz pozwolenia na budowę dla wszystkich branż związanych z przedsięwzięciem lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu robót dla wszystkich robót wykonanie robót budowlanych na podstawie wyżej wymienionych projektów - w wyniku których powstanie nowy budynek przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem - gotowy do użytkowania pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta oraz zapewnienie kierownictwa nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz założenie książki obiektu budowlanego wraz z wdrożeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. UWAGA: Przedmiot zamówienia należy wycenić według załącznika B do SIWZ. Zamawiający dysponuje projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę dec. 262/GK/2014, który można wykorzystać do realizacji lub wykonania projektu zamiennego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach