Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej w Józefowie

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) przy ul. Wiązowskiej. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Pozyskanie map do celów projektowych. 2) Opracowanie koncepcji budynku i zagospodarowania terenu dla działek 89-35 i 89-34. Koncepcja budynku powinna zawierać proponowane rozwiązania technologii energooszczędnych. Do kolejnego etapu projektant przystąpi po zatwierdzeniu koncepcji budynku i zagospodarowania terenu przez Zamawiającego. 3) Wykonanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), opracowanie dokumentacji geologicznej, w tym wykonanie również co najmniej po dwa odwierty na działce 89-35 oraz na działce przyległej 89-34. 4) Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej niezbędnej do budowy energooszczędnego budynku socjalnego na działce 89-35 przy ul. Wiązowskiej w Józefowie. 5) Opracowanie STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla przedmiotu zamówienia. 6) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, obejmujące także sporządzenie dodatkowych opracowań związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub dokumentacji zamiennej o ile okażą się konieczne. 7) Uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych za wyjątkiem pozwolenia na budowę. 8) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 9) Udzielania pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie wydawania pozwolenia na budowę oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, faxem lub pocztą elektroniczną. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze STWiOR - do 30 listopada 2016 r. , sprawowanie nadzoru autorskiego od daty rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia planowanego zakończenia robót budowlanych tj. do 30 listopada 2018 r. Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia dotyczącego wykonania projektów obiektów kubaturowych na terenie Józefowa w 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin opracowania koncepcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach