Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-429 Warszawa, ul. Rozbrat 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 89 400 , fax. 22 59 89 403, 59 89 419
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Rozbrat 26 26
  00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 89 400, fax. 22 59 89 403, 59 89 419
  REGON: 01718967100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aktywnawarszawa.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego Koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu, która zostanie przekazana wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w przetargu. Zamawiający informuje, iż posiada i udostępni Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w przetargu: a) mapę do celów projektowych, b) koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Projekt przebudowy i nowej aranżacji budynku głównego, hali basenu, pomieszczeń zaplecza, szatni męskiej i damskiej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i standardów architektonicznych, jakościowych, technologicznych, bhp, itd. 2) Projekt budowy nowego basenu zewnętrznego z plażą, kompleksem brodzików zewnętrznych, wodną strugą wraz z innymi atrakcjami wodnymi. 3) Projekt budowy boiska do piłki nożnej, boisk do siatkówki plażowej, koszykówki, tenisa ziemnego, mini golfa wraz z propozycjami nowych terenowych obiektów sportowych itd. 4) Projekt modernizacja lodowiska sezonowego. 5) Projekt budowy skweru sportów. 6) Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem terenu w drobne formy architektoniczne. 7) Projekt modernizacji budynku gastronomii. 8) Projekt modernizacji budynku technicznego i kas. 9) Projekt modernizacji miejsc parkingowych. 10) Projekt modernizacji budynku bazarku wraz z terenem handlowym. 11) Projekt zagospodarowania stref zieleni urządzonej wraz ze wstępną gospodarką drzewostanu. 12) Projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru opracowania (oświetlenie terenu, ogrodzenie, ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parkingi, przyłącza). 13) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 14) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Na potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło dla obiektów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii OZE w postaci paneli fotowoltaicznych lub innych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: a) wykonanie badań geologicznych i hydrotechnicznych w zakresie niezbędnym dla opracowania, b) inwentaryzację budynku głównego z analizą konstrukcji, c) inwentaryzację pozostałych obiektów i projekty rozbiórki, d) projekty branżowe w tym: instalacji sanitarnych, instalacji c.o. i c.t. wraz z zasilaniem i sterowaniem oraz regulacją i odzyskiem ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z zasileniem i sterowaniem oraz regulacją i odzyskiem ciepła, instalacji elektrycznej, instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacji sygnalizacji i technik ochrony oraz monitoring, instalacji ESOK, instalacji telewizji kablowej i techniki audiowizualnej, instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania, instalacji telefonicznej i komputerowej, przyłączy i niezbędnych sieci, e) przygotowanie wystąpień o zmienione warunki techniczne dostawy mediów, f) przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego na realizację inwestycji (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę), g) nadzór autorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) UWAGA: Wniesienie wadium będzie wymagane od Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w przetargu ograniczonym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w skład zespołu projektowego dedykowanych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach