Przetargi.pl
ZP/271/01/2014 - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ząbki.

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5109700 , fax. 22 5109888
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 22 5109700, fax. 22 5109888
  REGON: 00052728500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/271/01/2014 - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ząbki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania: Zadanie nr 1 - odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ząbki: Zamawiający szacuje, że do odłowienia i zapewnienia opieki będzie 25 bezdomnych zwierząt. 1.W ramach odławiania bezdomnych zwierząt zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -odławianie wskazanych przez przedstawicieli Urzędu Miasta Ząbki, Policję lub Straż Miejską w Ząbkach bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, w ciągu 12 godzin od momentu przekazania zgłoszenia. -zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu zwierząt, -bezpośredniego przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, w taki sposób, że: -zwierzęta będą prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie będą krępowały im leżenia i wstawania w czasie transportu, -podłogi pojazdów używanych do przewozu odłowionych zwierząt będą posiadały odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny zwierząt, -spełnione będą warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji dla zwierząt, -przetrzymywania odławianych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. 2.W ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przedmiot zamówienia obejmuje: -przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki, -zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, -usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych, przy czym wymagane jest humanitarne postępowanie ze zwierzęciem, -przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, -prowadzenie dokumentacji osób adoptujących lub odbierających zaginione zwierzęta, -zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, -zapewnienie odłowionym zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, -wykonanie szczepień zwierząt przebywających pod opieką wykonawcy, w tym przeciwko wściekliźnie, -leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, -wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku, w okresie 15 dni od ich umieszczenia w schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, -prowadzenie dokładnej ewidencji przyjętych zwierząt wraz z ich dokumentacją fotograficzną. 2.Zadanie nr 2 - odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom stwarzającym zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt z terenu Miasta Ząbki: Zamawiający przyjmuje, że objętych odłowem będzie 34 bezdomne zwierzęta stwarzające zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki, uśpienie 6 bezdomnych zwierząt będących w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorych oraz 6 nieuzasadnionych interwencji. 1.W ramach odławiania bezdomnych zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -odławianie wskazanych przez przedstawicieli Urzędu Miasta Ząbki, Policję lub Straż Miejską w Ząbkach bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, w ciągu 1 godziny od momentu przekazania zgłoszenia. -zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu zwierząt, -bezpośredniego przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, w taki sposób, że: -zwierzęta będą prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie będą krępowały im leżenia i wstawania w czasie transportu, -podłogi pojazdów używanych do przewozu odłowionych zwierząt będą posiadały odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny zwierząt, -spełnione będą warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji dla zwierząt, -przetrzymywania odławianych zwierząt 2.W ramach zapewnienia opieki bezdomnych zwierząt stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -usypiania ślepych miotów zwierząt stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt oraz zwierząt nieuleczalnie chorych, przy czym wymagane jest humanitarne postępowanie ze zwierzęciem, -przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, -prowadzenie dokumentacji osób adoptujących lub odbierających zaginione zwierzęta, -zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, -zapewnienie odłowionym zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, -wykonanie szczepień zwierząt przebywających pod opieką wykonawcy, w tym przeciwko wściekliźnie, -leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, -wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, w okresie 15 dni od ich odłowienia, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, -prowadzenie dokładnej ewidencji przyjętych zwierząt wraz z ich dokumentacją fotograficzną, -odbierania zwierząt w trybie przewidzianym w art. 7 z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 774000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zabki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach