Przetargi.pl
Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, Aleja 3 Maja 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774 08 66 , fax. 22 774 08 66
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
  Aleja 3 Maja 28 28
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 774 08 66, fax. 22 774 08 66
  REGON: 00215669200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opslegionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego - Orzech I dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w ilości szacunkowej 210 ton. 2) Dostawy będą realizowane w okresach: a)szacunkowo 100 ton węgla w okresie luty 2014 r. - kwiecień 2014 r. b)szacunkowo 110 ton węgla w okresie wrzesień 2014 r.- grudzień 2014 r. 3) Dostarczony węgiel winien spełnić poniższe wymagania: - wymiar ziarna - 80 mm x 40 mm - typ 31 - płomienny - wartość opałowa - min. 27 000 kJ/kg - popiół - 5-7% - siarka - 0,6-0,9% - wilgotność - 7-10% przeznaczony do użytku uniwersalnego, w szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu. Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczanego węgla. 4)Dostawy realizowane będą sukcesywnie w czasie trwania umowy w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pon.9??-17??, wt.- pt. 8?? - 16?? transportem Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie na terenie Gminy Legionowo. 5)Wykonawca będzie dostarczał opał w workach 25 kilogramowych w ilości od 0,2 do 1 tony, jednorazowo dla jednej osoby ( rodziny) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6)Termin realizacji dostawy węgla przez Wykonawcę od czasu otrzymania przez Wykonawcę wykazu uprawnionych osób, nie może być dłuższy niż 72 godziny z zastrzeżeniem, że do okresu dostawy nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. UWAGA 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości opału aniżeli ilość szacunkowo wskazana w § 1 ust.1, maksymalnie o 20% tej ilości. Ostateczna ilość zamówionego i dostarczonego węgla będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca przyjmuje powyższe zastrzeżenia i wyraża na nie zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia pieniężne wobec Zamawiającego. 8) Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia węgla do pomieszczeń wskazanych przez świadczeniobiorców np. piwnic, szop. 9) Wykonawca zobowiązuje się do zważenia dostarczonego węgla w obecności podopiecznego OPS, któremu dostarcza węgiel.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opslegionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach