Przetargi.pl
Dostawy mięsa, wędlin i drobiu

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina ogłasza przetarg

 • Adres: 05-320 Mrozy, Rudka, Al. Teodora Dunina 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 757 43 43 , fax. 25 757 43 43
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
  Rudka, Al. Teodora Dunina 1 1
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 25 757 43 43, fax. 25 757 43 43
  REGON: 00029051200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa, wędlin i drobiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania są dostawy mięsa, wędlin i drobiu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, transportem wykonawcy loco magazyn zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach