Przetargi.pl
Dostawa taśm i siatek pochwowych

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 370 27 44
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1/3
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 370 27 44
  REGON: 14672610000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa taśm i siatek pochwowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Taśmy typu TVT - wykonana z polipropylen/monofilament (190 sztuk) - wielkość porów - min. 100 mikronów - laserowe cięcie taśmy - taśma: maksymalna szerokość 1,1 cm, maksymalna długość 45 cm - taśma w plastikowej osłonce - w komplecie z taśma dwie jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia załonowego, połączone na stałe z taśmą 190 Siatki jednorodne, niewchłaniane o wymiarach nie większych niż 10x15 cm i następujących właściwościach (190 sztuk): - materiał: Prolen (monofilament - polipropylen). Siatki wykonane ze splecionych pojedynczych włókien o zmniejszonej średnicy, w celu zwiększenia elastyczności siatki - struktura: powierzchnia porów nie więcej niż 66% - grubość maksymalnie 0,42 mm - gramatura maksymalnie 42 g/m2 - kolor biały z pojedynczymi, kolorowymi włóknami, tworzącymi efekt kontrastującego prążkowania, dla lepszej orientacji położenia siatki podczas zabiegu Typu Gynemesh PS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uczkin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach