Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegajaca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 313 129 , fax. 748 320 770
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
  ul. Garbarska 2
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 313 129, fax. 748 320 770
  REGON: 89072383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.dzierzoniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegajaca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3006D Bielawa – Józefówek (w lokalizacji po prawej stronie od posesji nr 1 przy ul. Szewskiej – koniec zrealizowanego chodnika w 2018 r., do początku istniejącej zatoki autobusowej w msc Józefówek na wysokości posesji nr 5- długości. ok 800 mb) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku” 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129 z późn zm.) w zakresie branż: drogowej, sanitarnej – kanalizacja deszczowa 2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, W przypadku udokumentowanego braku możliwości uzyskania parametrów zgodnych z w/w rozporządzeniem i instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych należy uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ustawy Prawo Budowlane. Postanowienie na odstępstwo należy uzyskać od właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej; 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 4) zgodnie ze wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, oraz wykonanie: 5) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w zakresie branż: drogowej, elektrycznej – oświetlenie uliczne i sanitarnej – odwodnienie. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Uzyskanie zgody od właściwego organu na realizację robót, oraz wszelkich innych decyzji wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia od Starostwa Powiatowego oraz Konserwatora Zabytków z siedzibą w Wałbrzychu na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej -(jeżeli zachodzi taka konieczność) 2) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii i ekspertyz) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót, 3) Uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 4) Uzyskanie map sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych (jeżeli zachodzi taka konieczność) 5) Uzyskanie warunków przyłączenia kanalizacji deszczowej dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej. 6) Uzyskanie decyzji na wycinkę istniejących drzew- (jeżeli zachodzi taka konieczność) 7) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na ich wprowadzenie. Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać na podkładzie mapy zasadniczej w formie graficznej jpg, pdf (ważne jest tylko to, aby na podkładzie były linie działek czy budynki, które umożliwią nam wpasowanie podkładu na mapie) lub format wektorowy dxf, shp, dgn, dwg – w układzie 2000. Stała organizacja ruchu ma uwzględnić nowe oznakowanie pionowe (słupki i znaki), 8) uwzględnienie w projekcie stałej organizacji ruchu, posadowienia radarowego miernika prędkości w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. 4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności: 1) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, (wykonanie robót konstrukcyjnych przy podbudowie) 2) przebudowa istniejącej zatoki autobusowej oraz zaprojektowanie dwóch peronów autobusowych 3) przebudowa zjazdów z posesji 4) budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa wraz z wpustami) 5) usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi, w tym ich regulacja do projektowanych rzędnych nawierzchni (np. zasuw, zaworów znajdujących się w pasie realizowanej nawierzchni, itp). Wykonawca zobowiązany jest otrzymać akceptację Zamawiającego dla uzyskanych uzgodnień i opinii innych instytucji. 6) roboty budowlane związane z połączeniem projektowanych ulic i chodników z istniejącymi, sąsiadującymi ulicami, chodnikami, zjazdami itp. W przypadku ingerencji w obiekty przyległe należy uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie itp. 7) Rzędne zaprojektowanego chodnika dostosować do rzędnych istniejących sąsiednich chodników , zjazdów, dojść,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz " Oferta" 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: 3.a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , 3.b) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik - w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem. (jeżeli dotyczy) 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach