Przetargi.pl
Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2.Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. 3.2.1.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w zakresie: a)części 1 - Przedłużenie wsparcia producenta na posiadane przełączniki SAN EMC - stanowi Załącznik nr 1 do Umowy dla części 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). b)części 2 - Zapewnienie wsparcia serwisowego na posiadane macierze dyskowe EMC - stanowi Załącznik nr 1 do Umowy dla części 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3.2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ – odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2. 3.3.Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3.4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz. Część 1 – Przedłużenie wsparcia producenta na posiadane przełączniki SAN EMC, Część 2 – Zapewnienie wsparcia serwisowego na posiadane macierze dyskowe EMC 3.9.Podwykonawstwo W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania wykazu proponowanych Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 3.10.Wymagania w zakresie zatrudnienia: 1.Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2.Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.4. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach