Przetargi.pl
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 816 471 , fax. 757 816 585
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  ul. 11-go Listopada 35
  59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 757 816 471, fax. 757 816 585
  REGON: 23082139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umswieradowzdroj.pl.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Liczba jednostek organizacyjnych 8. Szczegóły zamówienia w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz placówek bankowych, filli lub innych jednostek organizacyjnych banku dedykowanych do obsługi Zamawiającego na terenie Miasta Świeradów-Zdrój spełniających wymagania określone w punkcie 5.3 a) SIWZ – zawarty w druku OFERTY w pkt 3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Treść zobowiązania zawarta jest w załączniku nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach