Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 767 265 437
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 767 265 437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”. ZAKRES RZECZOWY na podstawie następujących dokumentacji projektowych: 1. Budowa dróg, chodników i miejsc postojowych – ulice Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego cd., Książąt Żagańskich, Małgorzaty Cylejskiej na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie” ETAP 1, opracowanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL z Dzierżoniowa – zakres prac zgodnie z załącznikiem graficznym oraz przedmiarem robót. 2.Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i linią kablową oświetlenia drogowego NN 0,4 kV, opracowanej przez firmę Usługi Projektowe „BIPROADANM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa – zakres prac zgodnie z załącznikiem graficznym oraz przedmiarem robót. 3.Budowa drogi gminnej nr 100428D (ul. Bolesława Wysokiego ) do skrzyżowania z ul. Księżnej Mechtyldy oraz drogi gminnej nr 100423D (ul. Księżnej Mechtyldy) od skrzyżowania z ulicą Bolesława Wysokiego do skrzyżowania z ul. Salomei (droga gminna nr 100349D) w Głogowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową kablowej linii elektroenergetycznej NN oświetlenia w Głogowie, opracowanej przez Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk z Nowej Soli – zakres prac zgodnie z załącznikiem graficznym oraz przedmiarem robót. BRANŻA DROGOWA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników miejsc postojowych na obszarze nowopowstającego osiedla Piastów Śląskich III w Głogowie o charakterze zabudowy wielorodzinnej. W ramach branży drogowej należy wykonać jezdnię w pełnej konstrukcji bez warstwy ścieralnej oraz miejsca postojowe docelowe wraz z chodnikami, oraz odcinek drogi tymczasowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 1. Zakres przewidzianych robót – ok. 780 mb : Zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa dla terenów objętych niniejszą inwestycją i wymogami inwestora co do materiałów i geometrii projektowany układ przedstawia się następująco: • jezdnia o szerokości do 7,00m nawierzchnia z SMA • zatoki postojowe kostka betonowa - oddzielone od jezdni obniżonym krawężnikiem na 2,0 cm, • zjazdy kostka betonowa - krawężniki wyokrąglone łukami, obniżony krawężnik na wjeździe i na końcu wjazdu do 2,0 cm • chodnik kostka betonowa Zaprojektowano krawężniki betonowe /15x30/ wystające 12 cm na ławach betonowych /B10/ z oporem. W miejscach zjazdów, zatok postojowych, i przejść dla pieszych obniżone do 2,0cm. Na łukach i przejazdach należy stosować gotowe krawężniki łukowe, krawężniki przejściowe i przejazdowe. Obrzeża betonowe /6x20/ posadowić na ławie betonowej. Wody opadowe z ciągów komunikacyjnych objętych opracowaniem odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podłużne jezdni do projektowanych wpustów deszczowych. Połączenie projektowanego układu komunikacyjnego z istniejącym należy wykonać poprzez:  sfrezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m, grubości 7 cm.i długości równej połączeniu  ułożeniu siatki do nawierzchni bitumicznych o szerokości 0,9m na części sfrezowanej nawierzchni i nowo wybudowanej, po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu  ułożenie pozostałych projektowanych warstw konstrukcyjnych również z odcinkiem wcześniej sfrezowanym. BRANŻA ELEKTRYCZNA Zakres rzeczowy robót elektrycznych obejmuje wykonanie: linia oświetleniowa kablowa nn 0,4 kV, montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego. I-/ - Zasilanie I-/1- W istniejącej szafce oświetleniowej nr SO-228, należącej do Gminy Miejskiej Głogów należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy R 303 16 A w celu wyprowadzenia nowego obwodu oświetleniowego zasilającego projektowane słupy oświetleniowe. I-/-2 Dla oświetlenia jezdni oraz chodników należy zamontować słupy oświetleniowe aluminiowe o następujących parametrach: - cylindrycznie stożkowe anodowane bez szwu jednoelementowe (np. SAL-80K), - wysokość słupów: 8 m, I-/-3 Fundamenty Do słupów oświetleniowych zamontować fundament betonowy (np. B-71) z rozstawem śrub 300x300 mm. I-/4- Wysięgniki Słupy należy wyposażyć w następujące jednoramienne wysięgniki aluminiowe: - długość wysięgnika: 1,5 m, - wysokość wysięgnika: 0,7 m, - zakończenia na oprawę Ф60 mm, - anodowane w kolorze „inox”. I-/-5 Oprawy Uliczne oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej typu LED o następujących parametrach: - maksymalna moc oprawy 67 W, - barwa światła 3500 K, - strumień świetlny 7800 lm (+/-3%) I-/6- Dla oświetlenia przejść dla pieszych zamontować : I-/6-/a- słupy oświetleniowe aluminiowe o następujących parametrach: - cylindrycznie stożkowe anodowane bez szwu jednoelementowe (np. SAL-60), - wysokość słupów: 6 m, I-/6/b- Fundamenty Do słupów oświetleniowych fundament betonowy (np. B-60) z rozstawem śrub 250x250 mm. I-/6/c Wysięgniki Słupy należy wyposażyć w następujące jednoramienne wysięgniki aluminiowe: - długość wysięgnika: 0,85 m, - wysokość wysięgnika: 0,7 m, - zakończenia na oprawę Ф60 mm, - kąt nachylenia 0º, - anodowane w kolorze „inox”. I-/6/d Oprawy Uliczne oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej typu LED o następujących parametrach: - maksymalna moc oprawy 39 W, - barwa światła 5000 K, - strumień świetlny 4800 lm (+/-3%), - układ optyczny P, I-/6/e W słupach oświetleniowych należy umieścić izolacyjne złącza kablowe z bezpiecznikami topikowymi typu gG 6A. I-/6/f Oprawę połączyć ze złączem kablowym IZK przewodem YDY 3x2,5mm2. II-/ Linia kablowa II-/1 - Sieci oświetleniowej wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 o długości L=551 m II-/2 – Z istniejącej szafki oświetleniowej wyprowadzić do słupów jeden obwód oświetleniowy. II-/3 - Przed projektowanymi słupami oświetleniowymi należy pozostawić zapas kabla dł. 1,0 m. II-/4 - Po drogą kable układać w rurze osłonowej SRS Ø75. II-/5 - Pod wjazdami kabel ułożyć w rurze DVK Ø75 na głębokości 1,2 m. UWAGA W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy nałożyć na nowo układany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ∅75. BRANŻA SANITARNA • Sieć kanalizacji deszczowej o zakresie zgodnym z dokumentacją projektowo - przedmiarową, • Przykanaliki kanalizacji deszczowej o zakresie zgodnym z dokumentacja projektowo - przedmiarową. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie zawierał: a) liczbę porządkową, b) opis ( obliczenia ) pozycji kosztorysowanych robót i nakład, c) wartość za pozycję, d) podsumowanie kosztorysu. Kosztorysy ofertowe poszczególnych branż MUSZĄ odzwierciedlać pozycje z przedmiarów robót i zachowywać ich kolejność. 9) W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć z ofertą: a) oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej, b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach