Przetargi.pl
Dostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, tj. 48 sztuk laptopów z oprogramowaniem, nowego, nieużywanego oraz sprawnego technicznie. Zapewnienie gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na warunkach określonych w gwarancji producenta sprzętu na okres minimum 2 dwóch lat w systemie NBD. Jednocześnie oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert. 2. Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne akcesoria tj. zasilacz, ładowarkę, instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim w postaci wydruku lub dokumentu elektronicznego oraz dokument potwierdzający udzielenie gwarancji. 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach umowy o powierzenie grantu nr 8971383551 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101, informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczący tych podmiotów oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach