Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST)”

GMINA KOTLA ogłasza przetarg

 • Adres: 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 83 18 361
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOTLA
  ul. Głogowska 93
  67-240 Kotla, woj. dolnośląskie
  tel. 76 83 18 361
  REGON: 390647357
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego oraz nieeksploatowanego wcześniej sprzętu komputerowego. W ramach realizacji dostawy obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek i uruchomienie zakupionego sprzętu.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Każdy rodzaj sprzętu (monitory, komputery stacjonarne, myszy, klawiatury, drukarki A4 laser mono i drukarki A4 laser kolor) musi być jednego modelu o identycznej konfiguracji sprzętowej, wyprodukowany przez tego samego producenta na bazie tych samych podzespołów.Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne umożliwiające wykonywanie uprawnień z nich wynikających odrębnie dla każdego sprzętu komputerowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia niezbędny do wykonania zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają: − Opis przedmiotu zamówienia OPZ - załącznik nr 11 do SWZ,− projektowane postanowienia umowy (PPU) –załącznik nr 2 do SWZ.Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.W przypadku wystąpienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w Specyfikacjach Technicznych Sprzętu Komputerowego nazw materiałów i przyjętej technologii należy je rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla zastosowanych materiałów i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach