Przetargi.pl
ZP/TP/2023/10-implanty,ekspandery

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna
  ul. Jana Pawła II 2
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  REGON: 020493961
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/TP/2023/10-implanty,ekspandery
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ekspanderów i protez gruczołu piersiowego do rekonstrukcji piersi dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach