Przetargi.pl
Wydruk 140 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 276255430
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk 140 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wydruku plakatów: 1) ilość plakatów: 140 szt. (Wykonawca w każdym miesiącu musi dysponować minimum 10 plakatami dodatkowymi, które wywiesi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wcześniej wywieszonych plakatów. Wykonawca również przekaże Zamawiającemu w dniu wywieszania 6 plakatów na cele promocyjne. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie), 2) format: 120cm x 180cm, 3) rodzaj papieru: gramatura nie niższa niż 170gr/m2 kreda, papier powlekany, przeznaczony do zewnętrznych gablot podświetlanych, kolory 4+3, 4) rodzaj wydruku: offsetowy z poddrukiem na podstawie projektów graficznych przekazywanych co miesiąc Wykonawcy przez Zamawiającego w formie plików umożliwiających ich druk. Pliki przekazane będą Wykonawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydruku (w kolejnych miesiącach) na wskazane przez Zamawiającego konto Ftp, do którego Wykonawca będzie miał stały dostęp. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wywieszania plakatów: 1) częstotliwość wywieszenia plakatów: raz w miesiącu w okresie 12 miesięcy (od dnia zawarcia umowy do marca 2018 r., przy czym pierwsze wywieszenie plakatów musi nastąpić w dwóch ostatnich dniach miesiąca, w którym zostanie zawarta umowa (Zamawiający przewiduje, że pierwsze wywieszenie plakatów nastąpi w dniach 30-31 marca 2017 r.), 2) lokalizacja: 70 dwustronnych gablot informacyjnych wskazanych w załączniku do niniejszego opisu, 3) wywieszanie plakatów w gablotach musi nastąpić najwcześniej w dwóch ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy plakat, 4) przygotowanie gablot: jeśli powierzchnia gabloty jest zabrudzona, Wykonawca ma ją oczyścić z brudu, napisów, naklejek, itp., 5) częstotliwość dostarczania raportu z realizacji zamówienia: co miesiąc, w ciągu 48 godzin od wywieszenia wszystkich plakatów, drogą elektroniczną (raport powinien zawierać dokumentację zdjęciową), 6) bieżące kontrole: w okresie trwania ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałych (minimum raz w miesiącu), bieżących kontroli jakości wywieszonych plakatów, a o jej rezultatach Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 24 godzin od jej przeprowadzenia drogą elektroniczną, poprzez przesłanie dokumentacji zdjęciowej. Kontrolę jakości należy przeprowadzić pomiędzy 13 a 17 dniem danego miesiąca. 7) Wykonawca będzie zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego e-mailem w ciągu 24 godzin o wymianie uszkodzonego plakatu. Dodatkowe informacje techniczne: Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy komplet kluczy do gablot (2 szt.), które Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu do 30 marca 2018 r. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza/y, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez dorobienie klucza/y w tym samym terminie. Gabloty posiadają: 1. temperaturę pracy (0C): od –20 do +50, 2. stopień ochrony IP44. Wykonawca podczas wywieszania plakatów w gablotach zobowiązany jest wywiesić je równomierne na całej powierzchni (brak pozwijanych lub zagiętych rogów). W przypadku gdy plakat będzie nierównomiernie wywieszony Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wywieszenia plakatu w terminie 24 godz. od momentu zgłoszenia. Materiał graficzny przygotowany zostanie przez Zamawiającego jako jeden kompletny plik w jednym z wymienionych w formatów TIFF, CDR, PDF, kolorystyka – CMYK. W załączniku do SIWZ wykaz ulic i działek gdzie znajdują się gabloty informacyjne. Prawo opcji Zamawiający gwarantuje, że przedstawiony w załącznikach do SIWZ przedmiot i zakres zamówienia zostanie zrealizowany przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w kwocie nie większej niż 10% łącznej ceny oferty. Faktyczne potrzeby Zamawiającego będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie: dodatkowego wydruku plakatów i ich wywieszenia – sytuacja ta może pojawić się w momencie postawienia na terenie Rybnika dodatkowych gablot, niewymienionych na liście lokalizacji gablot, stanowiącej załącznik do SIWZ. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca będzie zobligowany zastosować stawki zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. czynność drukowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach