Przetargi.pl
CAŁOROCZNE (LETNIE I ZIMOWE) UTRZYMANIE ULICY WOLNOŚCI WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41500 Chorzów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 165 000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1
  41500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 324 165 000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CAŁOROCZNE (LETNIE I ZIMOWE) UTRZYMANIE ULICY WOLNOŚCI WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: wykonanie usługi polegającej na całorocznym utrzymaniu czystości nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej na powierzchni 11.390m2 obejmującej ul. Wolności i na powierzchni 4.775m2 obejmującej ulice boczne (określone w załączniku nr 3) od ul. Wolności wraz z parkingami. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2.Wadium winno być wniesione do upływu terminu składania ofert. 3.Ustala się wadium w wysokości 9.000,00 zł. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 6.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Katowice 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem Wadium – RZP.271.145.2017 „całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie ulicy wolności wraz z ulicami bocznymi i miejscami postojowymi”. Do oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniósł wadium w sposób prawidłowy podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w Kasie Urzędu Miasta pok. 102 w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności ( art.46 ustawy pzp): a)wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a pzp, b)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach