Przetargi.pl
„Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”

Miasto Zabrze ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Powstańców Śląskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323733537 , fax. 323733516
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zabrze
  Powstańców Śląskich 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 323733537, fax. 323733516
  REGON: 27625552000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastozabrze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem (z licencją na użytkowanie) oraz kompleksową obsługą serwisową w okresie 48 miesięcy. Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta oraz dostarczone do: Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach