Przetargi.pl
Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/2956700 , fax. 322625032
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  Graniczna 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32/2956700, fax. 322625032
  REGON: 276255312
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dzierżawy 24 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z formatem drukowania A4 i A3 oraz przejęcie do obsługi w zakresie serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych 13 urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta będących własnością Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu,2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).4.zdolności technicznej lub zawodowej – Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie:4.1. Wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 usługi polegające na dostawie lub najmie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zapewnieniem ciągłości działania urządzeń oraz systemem do wydruku podążającego o wartości co najmniej300 000,00 PLN brutto na każdą z usług4.2. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:4.2.1. co najmniej 5 osób posiadających imienne certyfikaty autoryzacji serwisowej lub inny dokument poświadczający autoryzację serwisową od producenta urządzeń na naprawę urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,4.2.2. co najmniej 3 osoby posiadające imienne certyfikaty autoryzacji lub inny dokument producenta zaoferowanego oprogramowania, poświadczający umiejętność wdrażania i konfigurowania systemu.Zamawiający dopuszcza dla spełnienia warunku możliwość łączenia ww. certyfikatów lub dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach