Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach (BZP.271.25.2022)

GMINA TARNOWSKIE GÓRY ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TARNOWSKIE GÓRY
  ul. Rynek 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  REGON: 276258820
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach (BZP.271.25.2022)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. mieszadła zatapialnego średnioobrotowego oraz 9 szt. pomp różnego rodzaju.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 2 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem urządzeń pomiarowych i sterujących tj. 1 szt. układu do pomiaru fosforu oraz 1 szt. sondy do pomiaru poziomu ścieków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 3 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. dmuchawy napowietrzającej (zbiornik osadu nadmiernego).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 4 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. nowego węgla aktywnego impregnowanego KL 4 (biofiltr).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 5 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. szafy automatyki do sterowania pracą krat, przenośników ślimakowych wraz z podłączeniem sygnałów do istniejącego systemu SCADA.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 6 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. falownika – zestaw hydroforowy wody technologicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 7 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 1 szt. układu do pomiaru napełnienia zbiornika biogazu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 8 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem 3 części spirali do przenośników ślimakowych PS 250 (linia odwadniania osadów) oraz 2 szt. przekładni i napędu do przenośników ślimakowych PS 250 VARVEL.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.Część nr 9 – dotyczy dostawy, montażu wraz z rozruchem filtra samoczyszczącego wody technologicznej PF Technology FS-DN 100.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:- Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dla każdej z części zamówienia) – załączniki nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach