Przetargi.pl
Remont z elementami przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu na potrzeby sądownictwa powszechnego- I ETAP

Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, ul. Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 33 80 239 , fax. 32 33 80 263
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Gliwicach
  ul. Kościuszki 15
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 33 80 239, fax. 32 33 80 263
  REGON: 27696902300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont z elementami przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu na potrzeby sądownictwa powszechnego- I ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania „Remont z elementami przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu na potrzeby sądownictwa powszechnego” w ramach którego wykonane będą następujące prace: roboty remontowo-budowlane w zakresie piwnic, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie drenażu, remont więźby dachowej i pokrycia dachu, remont instalacji odgromowej. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem zabytkowym z XIX wieku, wybudowanym w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Budynek jest usytuowany w centrum miasta i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1619/95. Obiekt posiada 4 kondygnacje użytkowe (1 kondygnację podziemną oraz 3 kondygnacje nadziemne). Zamawiający zaznacza, że przedmiot zamówienia dotyczy wykonania bardzo odpowiedzialnych robót w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Obiekt jest cennym zabytkiem, wpisanym do rejestru zabytków. Prace wykonywane będą pod ścisłym nadzorem Zamawiającego (zespół osób) jak również pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizowaniu tego typu robót na czynnych obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach