Przetargi.pl
Wydawnictwo on-line w ramach NPZ

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza przetarg

 • Adres: 02903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 509 767, , fax. 228 421 103
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  ul. Powsińska
  02903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 509 767, , fax. 228 421 103
  REGON: 28847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydawnictwo on-line w ramach NPZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie wydawnictwa online o objętości 40 stron, zawierającego zalecenia żywieniowe dla różnych grup wiekowych polskiej populacji w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych na podstawie aktualnych badań i publikacji IŻŻ oraz rekomendacji światowych organizacji w działaniu pn. „Przygotowanie zaleceń żywieniowych dla polskiej populacji w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych na podstawie badań IŻŻ i światowych zaleceń – zaprojektowanie, skład i dystrybucja online (NPZ)”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia, warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą (do oceny merytorycznej): • opis koncepcji pozyskiwania i doboru adresów do bazy mailingowej; • propozycje dwóch linii kreatywnych kampanii promujących wydawnictwo . Propozycje kreatywne mają zostać przełożone na banery o formacie 750x200; 300x250 oraz 1366 x321; • projekty graficzne wydawnictwa - dwie różne linie projektowe w tym, każda powinna zawierać : Stronę tytułową, spis treści i jedną stronę z treścią i grafiką.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach