Przetargi.pl
Budowa Dróg

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg

 • Adres: 05505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 270 177, , fax. 227 270 522
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Prażmów
  ul. Piotra Czołchańskiego 1
  05505 Prażmów, woj. mazowieckie
  tel. 227 270 177, , fax. 227 270 522
  REGON: 54443890901
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prazmow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa dróg” . Zamówienie składa się z dwóch części Zakres robót poszczególnych części obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Prażmów: I część: Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280508W, ulicy Dojazdowej i Ogrodowej w m. Krępa, gm. Prażmów”. Zakres prac obejmuje: mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 5 cm, wyrównanie i zagęszczenie poboczy. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Dojazdowej i Ogrodowej o średniej szerokości 6m, pobocza drogi po 0,5m z każdej strony, długość przebudowanego odcinka drogi 760m droga remontowana na odcinku 760m, od drogi powiatowej nr 2823W w stronę granicy z gminą Góra Kalwaria). Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280526W, ulicy Spółdzielczej w m. Łoś, gm. Prażmów”. Zakres prac obejmuje: • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 5 cm. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Spółdzielczej, dz nr 276, w m. Łoś, gm. Prażmów, długość odcinka 298mb o zmiennej szerokości 4-5m (odcinek dł=148m o szer. 5m, odcinek dł-150 o szer. 4m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 1340m². Zadanie III: „Przebudowa drogi gminnej nr 280801W, ulicy Modrzewiowej w m. Uwieliny/Gabryelin, gm. Prażmów”. Zakres prac obejmuje: • wykonanie podbudowy dla odcinka 45mb drogi gruntowej, • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 5 cm. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Modrzewiowej, dz nr 1/13, 1/14, 175, w m. Gabryelin - Uwieliny, gm. Prażmów, długość odcinka 270mb o szerokości 4,5m (ostatni odcinek długości 45m droga gruntowa), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 1215m². II część Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280543W, ulicy Leśnej w m. Nowy Prażmów, gm. Prażmów”. Zakres robót: • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • regulacja i odkrzaczanie rowów, • wykonanie rozściełaczem warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; • zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta na wyrównanie poboczy. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Leśnej, msc. Nowy Prażmów, długość odcinka 1900mb o zmiennej szerokości 4-6m (odcinek dł=500m o szer. 6m, odcinek dł-100 o szer. 5m, odcinek dł-600 o szer. 4m, odcinek dł-300 o szer. 4,0m, odcinek dł-900 o szer. 4,5m, ), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 9980m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280525W, ulicy Działkowej w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów”. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Działkowej, msc. Wola Prażmowska, długość odcinka 1450mb o zmiennej szerokości 4-5m (odcinek dł=200m o szer. 5m, odcinek dł-500 o szer. 4,5m, odcinek dł-400 o szer. 4,0m, odcinek dł-350 o szer. 5,0m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 6600m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zakres robót: • roboty pomiarowe; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • regulacja i odkrzaczanie rowów; • wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego (układana rozściełaczem) grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; • zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W Części I w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) W Części II w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: część I Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Część II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości łącznej co najmniej 600 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 2. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy. 4. Informacja o podmiocie wspólnym - jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną