Przetargi.pl
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Tumska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 364 70 70, , fax. 24 364 70 70; 24 262 44 93
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku
  ul. Tumska 8
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 364 70 70, , fax. 24 364 70 70; 24 262 44 93
  REGON: 28575800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumplock.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu oraz wykonaniu budynku usługowego na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach zadania p.n.: „Odtworzenie irewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku” – Etap I. Pierwszy etap będzie obejmowałrozbiórkę istniejących obiektów położonych przy ul. Kolegialnej 6, zgodnie z projektem rozbiórek, a następnie odtworzenie irewaloryzację budynku frontowego (zabytkowego) przy ul. Kolegialnej 6 wraz z realizacją przyłączy instalacyjnych. Przedmiotowy obiekt stanowi zwartą, prostokątną bryłę z dachem wielopołaciowym. Jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczony. Zaprojektowano w nim pomieszczenia magazynowe, techniczne, wystawiennicze, sanitarne oraz główne wejście do muzeum ze strefą szatni w holu głównym. Szczegółowy opis zamówienia i wytyczne dla jego realizacji określa dokumentacja projektowa (jako załącznik do SIWZ) składająca się z: projektu wykonawczego, który obejmuje: projekty: budowlany, wykonawczy – branżowy ispecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:-zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi powyżej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. - przedłożenia zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędów pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę z bezrobotnym - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówieni wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający przewidując wymagania, o których mowa powyżej określając:- sposób dokumentowania zatrudnienia osób, - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontrolispełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, - rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności(niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:- czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych dokumentacji technicznej, przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga:- aby Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy dostarczył Zamawiającemu listę z pełnym składem osobowym pracowników obejmujący cały zakres rzeczowy robót budowlanych, - aby lista była aktualizowana na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie, - aby roboty budowlane były wykonywane przez osoby z listy, - aby wykonawca do wystawionych faktur załączał wykaz osób realizujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli była zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie). Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontrolispełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 85 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:- pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego nr 88 1020 1026 0000 1102 0233 3797. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgencjiRozwoju Przedsiębiorczości. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona przez wykonawcę oferta zawiera:- wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), - dokument potwierdzający wniesienie wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach