Przetargi.pl
„Dostawa oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym oraz pracami informatycznymi i wdrożeniowymi” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e - Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00665 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8252031 w. 355, 356, , fax. 022 8252031 w. 355
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 27
  00665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8252031 w. 355, 356, , fax. 022 8252031 w. 355
  REGON: 29807000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym oraz pracami informatycznymi i wdrożeniowymi” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e - Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym oraz pracami informatycznymi i wdrożeniowymi w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.02.01.01-14-1725/15-00 zawartej w dniu 12 lipca 2016 r. Realizacja zamówienia pn. „Dostawa oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym oraz pracami informatycznymi i wdrożeniowymi” jest wymagana do przygotowania i wdrożenia E-usług według nw. Ogólnego Opisu Projektu. Ogólny Opis Projektu. Podstawowym celem Projektu „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu psychologii i psychiatrii dla pacjentów przy użyciu technologii audiowizualnych. Ponadto projekt będzie realizowany zgodnie z dostosowaniem do obowiązujących norm, przy zachowaniu interooperacyjności z platformą krajową P1 oraz P2, zapewniając bezpieczeństwo wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem i zgodność e-usług że standardami WCAG 2.0. Cele szczegółowe Projektu. Przedmiotem projektu jest przygotowanie oraz wdrożenie 7 e-usług na poziomie dojrzałości 4: 1) Komunikator do interwencyjnej pomocy psychologicznej (np. w formie chat’u lub komunikatora z wykorzystaniem kamery internetowej); 2) Rejestracja na wizytę; 3) Korzystanie z usługi psychologa online; 4) Porady psychiatry w formie e-terapii; 5) Rozwiązywanie testów psychologicznych weryfikowanych automatycznie, jako element leczenia psychologicznego i psychiatrycznego; 6) Ewaluacja świadczonych usług z zakresu telemedycyny – w formie ankiet m.in. poziomu satysfakcji; 7) Wpisanie się do kalendarza wizyt na wizytę stacjonarną w szpitalu jako kontynuacja leczenia rozpoczętego w formie e-terapii. Obszary w jakich przede wszystkim będzie udzielane wsparcie to: - poradnia zdrowia psychicznego, - poradnia leczenia zaburzeń snu, - poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, - poradnia uzależniania od narkotyków i substancji psychoaktywnych, - poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, - poradnia leczenia nerwic. Projektowanie i budowa e-usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Natomiast sam projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na widoczne zapotrzebowanie obywateli w postaci wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w formie interwencyjnej oraz dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości skorzystać ze stacjonarnej pomocy. Grupami odbiorców projektu będą przede wszystkim osoby potrzebujące wsparcia, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, mniejsze podmioty lecznicze nie posiadające wystarczającego potencjału wsparcia psychologicznego oraz inne służby takie jak np. policja czy straż pożarna. 2. Rozbudowa systemu e-usług poprzez zaimplementowanie narzędzia umożliwiającego zdalne konsultacje pacjenta z lekarzem „e-Terapia”: 2.1 W związku z faktem, iż przedmiotem niniejszego postępowania, finansowanego ze środków UE, jest rozbudowa i integracja dostarczanych modułów z istniejącymi już u Zamawiającego modułami systemu SSI oraz systemami e-Usług, Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnego specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego usług elektronicznych, tj. zawierającego wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania, wdrożenia i eksploatacji – w tym interfejsy integracyjne, czy systemy operacyjne jeśli to konieczne. 2.2 W ramach projektu na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza". Zamawiający wdrożył system SSI wraz z Szpitalnym portalem e-usług. W chwili obecnej w związku z rozbudową portalu e-usług Zamawiający wymaga wdrożenia modułu „e-Terapia” spełniającego poniższe wymagania. 2.3 Z uwagi na trwałość projektu „zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza", Zamawiający nie przewiduje wymiany obecnie posiadanych rozwiązań. 2.4 Szczegółowe uzgodnienia odnośnie wykonania integracji jest obowiązkiem Wykonawcy. Ustalenie kosztów integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać wliczone w cenę oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.. 2.5 Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 2.6 Zamawiający dopuszcza integrację z obecnymi systemami dziedzinowymi tylko i wyłącznie poprzez wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia system dziedzinowy ze względu na to, że integracja bezpośrednia na poziomie bazy danych mogłaby doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych co w skrajnym przypadku grozi uszkodzeniem danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów. 2.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty, a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni na prezentację oferowanego oprogramowania oraz weryfikacje zapisów oferty. Podczas prezentacji systemu informatycznego. Zamawiający dokona weryfikacji funkcjonalności obligatoryjnych (wymaganych) wykazanych w niniejszej SIWZ oraz zadeklarowanych funkcjonalności dodatkowych. 2.8 Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych. 2.9 W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań obligatoryjnych, wymaganych i ocenianych skutkować będzie odrzuceniem (podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). 2.10 W przypadku nie pokazania funkcjonalności zadeklarowanych jako dodatkowe, Wykonawca nie otrzyma punktów za tę funkcjonalność. 2.11 Prezentacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem laptopa z zainstalowanym i w pełni skonfigurowanym systemem medycznym i administracyjnym z uwzględnieniem oferowanych modułów. 2.12 Nie dopuszcza się, aby prezentowana wersja testowa systemu działała w wersji zdalnej przez jakiekolwiek połączenia zdalne albo była prezentacją multimedialną np. PowerPoint.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w kwocie: 7.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 94 1440 1101 0000 0000 1357 6203, z dopiskiem ,,Wadium ” i tytułem postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 1 do SIWZ), b) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, c) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w pkt 11 i 12 SIWZ (zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego) : - dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, - zawierające informacje o innych podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, d) wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 2 do SIWZ), e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający zgodnie z zapisami określonymi w pkt 19.1 SIWZ tj. "Zamawiający zbada czy oferty złożone w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu, a także czy Wykonawcy, którzy złożyli te oferty nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone przez Zamawiającego) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a następnie dokona oceny ofert i wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia określonych w SIWZ oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Po zakończeniu procedury badania i oceny ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej." i sekcji III.4) będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4). f) dowód wniesienia wadium. 2. Inne dokumenty wymagane w ofercie: Dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Arkusz funkcjonalności – opis przedmiotu zamówienia (zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 3 do SIWZ). 3. Inne dokumenty składane w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: oświadczenie o którym mowa w ppkt 3 lit. a) będzie podlegało złożeniu na wezwanie Zamawiającego jeżeli Wykonawca nie złoży go w trybie przewidzianym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpi od żądania dokumentu o którym mowa w ppkt 3 lit. a) jeżeli w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach