Przetargi.pl
Wykonanie druku i kolportażu miesięcznika "Nasza Służba" dla potrzeb Ordynatariatu Polowego, dwumiesięcznika "Wiara i Mundur" dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

Jednostka Wojskowa Nr 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Stefana Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 824 121 , fax. 261 824 108
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063
  Stefana Banacha 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 824 121, fax. 261 824 108
  REGON: 01021033300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie druku i kolportażu miesięcznika "Nasza Służba" dla potrzeb Ordynatariatu Polowego, dwumiesięcznika "Wiara i Mundur" dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie druku i kolportażu miesięcznika „Nasza Służba” dla potrzeb Ordynatariatu Polowego, dwumiesięcznika „Wiara i Mundur” dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (kod CPV: 22120000-7). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdz. V i VII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach