Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada– Etap II, Zamówienie częściowe nr 2- Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada– Etap II, Zamówienie częściowe nr 2- Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zamówienia częściowe : 1) Zamówienie częściowe nr 1 – Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada – Etap II 2) Zamówienie częściowe nr 2 - Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1” 1) Zamówienie częściowe nr 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada – Etap II” polegającego na przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 132 Al. 11 Listopada w km od 0+633,00 do km 0+920,00 (na długości ok. 287 m) zlokalizowanej na działce nr 2567/1, Obręb 6 – Słoneczne, jednostka ewidencyjna 086101_1 Miasto Gorzów. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności prace pomiarowe (w tym inwentaryzację powykonawczą), roboty rozbiórkowe, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórkę krawężników, ułożenie warstwy wiążącej z BA AC 16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm i warstwy ścieralnej z SMA 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm, regulację studni i kratek ściekowych oraz ustawienie krawężnika drogowego i wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego zrealizowania przedmiotu umowy. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Tabela Elementów Rozliczeniowych; b) Plan Sytuacyjny i Przekrój konstrukcyjny, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych d) Projekt umowy 2) Zamówienie częściowe nr 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu ul. Piłsudskiego, zlokalizowanego na działkach o Nr 958/2 i 958/3, Obręb 2 – Górczyn. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 30 cm – 23 miejsca postojowe. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni :  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 610,00 m2  Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych - ok. 280,00 m2  Wykonanie poboczy, warstwa przeciwerozyjna gr.20 cm - ok. 98,00 m2 Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Dokumentacja projektowa; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Tabela Elementów Rozliczeniowych, d) Projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : a) Zamówienie częściowe nr 1 – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty), b) Zamówienie częściowe nr 2 - 5 000 zł (słownie : pięć tysięcy złoty) 2. Zamawiający wymaga aby na każdą z części zamówienia wadium zostało wniesione oddzielnie. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z Formularzem Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Tabele Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 1a i nr 1b do Formularza Ofertowego) 2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 w do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 4) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 6) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 7) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach