Przetargi.pl
"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice - inteligentne przystanki"

Gmina Świebodzice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-160 Świebodzice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746669543 , fax. +48746669509
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzice
  Rynek 1
  58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie
  tel. +48746669543, fax. +48746669509
  REGON: 890718337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice - inteligentne przystanki"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje zamierzenie w zakresie: 1)realizacji przedsięwzięć polegających na przebudowie fragmentu chodnika (peronu) wraz z wymianą nawierzchni oraz wymianą wiaty z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na obszarze działek nr 83, 282, 514/2, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3 oraz na działce nr 479, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1 w Świebodzicach, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez TTAT – Architekt Magdalena Tokarska, ul. Świętej Anny 16/12, 40 – 422 Katowice oraz budowie przyłączy elektroenergetycznych do przystanków na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez MZ-Projekt Biuro Inżynierskie Mariusz Zygmunt, ul. Różana 1, 58-100 Świdnica, a także zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 2)wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu według opracowanych projektów przez PRZEDSIĘBIORSTWO OZNAKOWANIA DRÓG „RONDO” mgr inż. Marta Nowak, 3)organizacji terenu budowy, 4)zawiadomienia właścicieli sieci o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz prowadzenie ich pod nadzorem branżowym służb technicznych właścicieli sieci, zgodnie z ustaleniami zawartymi w stosownych uzgodnieniach, 5)pełnej obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, 6)dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 7)wykonania badań, sprawdzeń i pomiarów, 8)wykonania operatu kolaudacyjnego, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.2)Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.4 pp.1) i 4.4. pp.4) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 4. Pełnomocnictwa 5. Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach