Przetargi.pl
REMONT BUDYNKÓW ASP

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 438 031 , fax. 713 431 558
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  pl. Polski 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 438 031, fax. 713 431 558
  REGON: 27581400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKÓW ASP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 15/17 I PRZY PL. POLSKIM ¾ WE WROCŁAWIU Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Modrzewskiego 15/17 i przy pl. Polskim 3/4 . W ramach robót remontowych poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych przy pl. Polskim 3/4 wchodzą następujące pomieszczenia: remont klatki schodowej na II i III piętrze oraz część korytarza na II piętrze, remont sali 21P, 112P, 203P, 215aP, elewacja od strony ulicy. W ramach robót remontowych poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Modrzewskiego 15/17 wchodzą następujące pomieszczenia : sala 401M, 405M, 407M, 410M, klatka schodowa przy sali 503M, galeria pod psem. pl. Polski 3/4: - remont klatki schodowej na II i III piętrze oraz część korytarza na II piętrze • roboty tynkarskie, malarskie, instalowanie centralnego ogrzewania, - remont sali 21P • roboty tynkarskie, malarskie, instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacje elektryczne, - remont sali 112P • tynkowanie, roboty malarskie, instalacje elektryczne, roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, - remont sali 203P • roboty wyburzeniowe, tynkowanie, kładzenie wykładzin elastycznych, instalacje elektryczne, roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty malarskie, - remont biura 215aP • tynkowanie, roboty malarskie, instalacje elektryczne, - zabezpieczenie elewacji przed graffiti • roboty malarskie. ul. Modrzewskiego 15/17 : - remont sali 401M • instalacje elektryczne, tynkowanie, roboty malarskie, wykonanie otworów i osadzenie tulei wentylacyjnych w drzwiach, - remont sali 405M • instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- likwidacja części instalacji wentylacyjnej, - roboty montażowe w sali nr 407M • roboty budowlane w zakresie konstrukcji – montaż systemu wystawienniczego, - remont sali nr 410M • oklejenie folią okienną przeciwsłoneczną okien połaciowych, - remont klatki schodowej od poziomu III piętra do świetlika poddasza i przedsionka przy sali 503M • instalacje elektryczne, tynkowanie, roboty malarskie, - remont galerii pod psem • instalacje elektryczne, tynkowanie, roboty marskie. CZĘŚĆ NR 2 REMONT POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU ASP PRZY UL. TRAUGUTTA 21 WE WROCŁAWIU Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń w budynkach : A, B oraz budynku CSU . W budynkach A,B, pomieszczenia oznaczono literą T tj: pracowni NR 1-kuźnia, sala nr 103T, korytarz przy sali 103T, korytarz przy klatce schodowej w bud A na I , II i III piętrze, sala nr 106T, portiernia, pracownia nr 120 T, pomieszczenia magazynowe przy pracowni nr 120T, Instalacje kanalizacyjne i elektryczne na klatce schodowej w piwnicy budynku B, sala nr 205T, 207T, 212T, sali 113 CSU i 609CSU. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w zespole budynków przy ul. Traugutta 21.W ramach robót remontowych poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Traugutta wchodzą następujące prace opisane w załączonej dokumentacji przetargowej: - pracownia nr 1T- kuźnia • rozszklenie otworów okiennych, szklenia ram świetlików, uzupełnienie okitowania istniejących szyb, wymiana pokrycia świetlika z blachy, wykonanie obróbek wokół świetlików, wykonanie robót tynkarskich, malarskich, demontaż i montaż opraw świetlikowych , roboty instalacyjne centralnego ogrzewania , roboty wodno- kanalizacyjne, roboty instalacyjne przy montaży stolarki drzwiowej, kładzenie płytek, podłóg , kładzenie wykładzin elastycznych przeprowadzenie prób instalacji co, wyniesienie i wywóz gruzu. - remont sali nr 103T • instalacja centralnego ogrzewania, ,roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja elektryczna, roboty instalacyjne przy montaży stolarki, tynkowanie, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, kładzenie wykładzin elastycznych, roboty malarskie, - remont korytarza przy Sali 103T • roboty w zakresie burzenia, tynkowanie, kładzenie płytek, instalacja elektryczne , roboty malarskie, - remont korytarza przy klatce schodowej w bud A na I piętrze • roboty wyburzeniowe, tynkowanie, kadzenie płytek, roboty malarskie, - remont korytarza przy klatce schodowej w bud A na II piętrze • roboty wyburzeniowe, tynkowanie, kadzenie płytek, roboty malarskie, - remont korytarza przy klatce schodowej w bud A na III piętrze • roboty wyburzeniowe, tynkowanie, kadzenie płytek, roboty malarskie, - remont sali nr 106T • roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, kładzenie wykładzin elastycznych, tynkowanie, kładzenie płytek, roboty malarskie - remont portierni • instalacje elektryczne, tynkowanie, roboty malarskie, - remont pracowni nr 120T • uszczelnienie stolarki okiennej od zewnątrz, roboty malarskie - remont pomieszczenia magazynowego przy pracowni nr 120T • instalacje elektryczne, tynkowanie, instalowanie krat stalowych, roboty malarskie, - remont instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej na kl. Schodowej w piwnicy bud B • roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacje elektryczne, - remont sali 205T • instalacje elektryczne, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, tynkowanie, roboty malarskie, - remont sali 207T • roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, - remont sali 212T • roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, - remont Sali 113CSU • kładzenie płytek, instalacje elektryczne, - remont sali 609CSU • instalacje elektryczne, - remont nawierzchni • rozebranie krawężników, wykonanie koryta pod nawierzchnię, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej, wywóz ziemi. CZĘŚĆ NR 3 REMONT OŚRODKA PLENEROWEGO W LUBORADOWIE Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynków w ośrodku plenerowym w Luboradowie (rektorówki i budynku głównego ) oraz remont instalacji co i wodnej na odcinku kotłownia- budynek główny. Rektorówka • Demontaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, tynkowanie , kładzenie płytek, roboty malarskie ( dwukrotne malowanie ścian i sufitów wraz z gruntowaniem) Budynek główny • Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ( demontaż kabin prysznicowych, baterii, podejść, syfonów i montaż nowych akcesoriów, wymiana płytek okładzinowych), Remont instalacji co i wodnej na odcinku kotłownia – budynek główny • wykopy ręczne, odkrycie i przykrycie kanałów płytami, uzupełnienie izolacji, wymiana rurociągów, montaż szafki rozdzielczej, próby szczelności, otuliny termoizolacyjne, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, uzupełnienie tynków, roboty malarskie powierzchni drewnianych. 3. Prace w ramach Części nr 1,2,3 będą wykonywane w czynnym budynku, przy ruchu ciągłym. Pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie zgodnie z harmonogramem. Wymaga będzie staranność w utrzymaniu porządku w budynkach m.in. poprzez zabezpieczenie narażonych na zniszczenia elementów. 4. Szczegółowy zakres robót opisują: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) - stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ Ww. dokumentacja jest podstawą do wykonania zadania. Zamawiający dołączył wyłącznie poglądowo przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy -załączniki nr 6 do niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca – w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia zatrudniał osoby, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywać czynności ogólnobudowlane, pozostawały z nim (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w we wzorze umowy. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji terenu budowy przed złożeniem oferty. Zamawiający ustala termin wizji: NUMER CZĘŚCI Data wizji Godzina wizji Miejsce Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za przeprowadzenie wizji CZĘŚĆ NR 1 17-05-2018r. godz. 9.00 Pl. Polski 3/4 we Wrocławiu, pokój 215 II piętro Jacek Oziom CZĘŚĆ NR 2 17-05-2018r. godz. 10.00 ul. Traugutta 21 we Wrocławiu, budynek CSU, pokój 516 V piętro Jacek Oziom CZĘŚĆ NR 3 17-05-2018r. godz. 13.00 Ośrodek Plenerowy Zamawiającego tj. Dom Pracy Twórczej w Luboradowie adres: Luboradów 2, 56-320 Krośnice Jacek Oziom Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzona notatka, która będzie udostępniona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zmawiającego. Koszt wizji ponosi Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (tj. Formularzem oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na potrzeby realizacji zamówienia - wg złącznika nr 5 do SIWZ (oryginał, o ile dotyczy). 2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 4) Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku (oryginał, o ile dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg złącznika nr 4 do SIWZ (oryginał). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach