Przetargi.pl
Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - etap III i IV

Powiat Trzebnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713879501 , fax. +48713120111
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Trzebnicki
  ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. +48713879501, fax. +48713120111
  REGON: 931934785
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - etap III i IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadanie pn: „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - etap III i IV” w tym: 1) Zadanie I – Roboty budowlano remontowe 2) Zadanie II – Renowacja stolarki 3) Zadanie III – Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej Zakresem zamówienia objęte są następujące pomieszczenia: korytarz na parterze (0.08), korytarz ze schodami wejściowymi, pomieszczenia nr 26 (1.4), 27(1.3), 28 (1.5), 29 (1.6) 2. Adres inwestycji: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks.Dz.W. Bochenka 6 3. W zakres prac wchodzić będą następujące roboty: 1) Zadanie I – roboty budowlane a) Wykonanie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych b) Zamurowanie otworów drzwiowych c) Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych d) Rozbiórka podłóg z paneli e) Renowacja parkietów – opcja f) Montaż nowych podłóg z paneli – opcjonalnie g) Wykonanie gładzi na ścianach – opcja h) Malowanie sufitów i ścian i) Malowanie rur i grzejników stalowych. Szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót budowlano-remontowych (Załącznik nr 1a) 2) Zadanie II – Renowacja stolarki Renowacja stolarki drzwiowej zabytkowej – istniejące drzwi w korytarzu i do pomieszczeń I piętra - wymiana klamek, zamków, opcjonalnie wymiana zawiasów w niektórych drzwiach w przypadku ich uszkodzenia, renowacja wszystkich wstawek ozdobnych i uzupełnienie ich brakującymi drewnianymi elementami wklejanymi klejem poliuretanowym, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń w drzwiach i ościeżnicach drewnianymi elementami wklejanymi klejem poliuretanowym, odnowienie, malowanie ewentualne uzupełnienie lub wykonanie drewnianych opasek wokół ościeżnic drzwi. Szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót - renowacja stolarki(Załącznik nr 1b) 3) Zadanie III – Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej a) Wymiana okablowania w części pomieszczeń i na korytarzu na parterze budynku b) Wymiana rozdzielnicy głównej i montaż wyłącznika p.poż c) Wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła w części opraw istniejących. d) Ułożenie nowego okablowania strukturalnego w korytkach natynkowych wraz z montażem nowych gniazd teleinformatycznych i zasilających stanowiska komputerowe e) Przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Wykonanie uziemienia instalacji w piwnicy i na zewnątrz. Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar - tabela wyceny (Załącznik nr 1c) i szkice instalacji elektrycznej (Załącznik nr 4). Zamawiający przewiduje następujące etapowanie robót elektryczno-instalacyjnych: Etap III Wykonanie zakładanych prac związanych z okablowaniem strukturalnym w pomieszczeniach nr 03, 04, 05, 06 i weranda na parterze. Wykonanie wszystkich prac związanych z wymianą rozdzielnicy głównej i przeniesieniem urządzenia pomiarowego oraz wykonaniem uziemienia instalacji. Wymiana okablowania, osprzętu i opraw na korytarzu parteru i głównego wejścia oraz montaż wyłącznika p.poż. Etap IV Wykonanie zakładanych prac w pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 na I piętrze (wymiana osprzętu i opraw, dodatkowe okablowanie) 4. Szczegółowy opis i zakres robót określają: 1) przedmiary robót, 2) projekt remontu budynku Starostwa Powiatowego, 3) rysunki techniczne – szkice instalacji elektrycznej, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część SIWZ. 5. Wymagania dotyczące niektórych materiałów dla Zadania I: 1) Stolarka drzwiowa - Drzwi do gabinetu Starosty z litego drewna sosnowego z ościeżnicą obejmującą płycinową. Skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne. Wygląd i ornamentyka jak drzwi istniejące do gabinetu naprzeciwko. Skrzydło wewnętrzne 68 mm – sosna lita – 41 dB. Skrzydło zewnętrzne 42 mm. Próg uszczelniający 48 dB. Okucia – analogicznie jak drzwi istniejące. 2) Okno podawcze – Okno podawcze o wymiarach 140x100 cm, powinno być wykonane z drewna klejonego, otwierane przesuwnie do góry, z blatem o szerokości, którego wymiar stanowi sumę grubości muru plus 4 cm z każdej strony. Wykończenie analogicznie jak istniejące drzwi. Grubość blatu min. 38 mm. 3) Panele podłogowe – panele montowane w pokojach biurowych powinny spełniać wymagania w klasie co najmniej 32/AC4 o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorystyce dąb klasyczny (np. BALTERIO kolekcja „Metamorfose” lub zbliżona), montowane w korytarzach AC4/32 8 mm w kolorystyce dąb bielony. 4) Lakier do parkietów – na korytarzach lakier poliuretanowy dla podłóg intensywnie użytkowanych Bona Traffic lub Domalux Extra Hard lub równoważne, w pomieszczeniach biurowych – lakier poliuretanowy o podwyższonej odporności na intensywne użytkowanie, np.: Opal Kilto lub równoważne. 5) Malowanie ścian – farby akrylowo-lateksowe lub farby lateksowe. Kolorystyka analogiczna jak ściany istniejące. 6. Wymagania dotyczące niektórych materiałów dla Zadania III: 1) Osprzęt elektryczny – gniazda zasilające typu Simon Basic lub równoważne. 2) Pod pojęciem mocne panele ledowe 50W należy rozumieć źródło światła, dzięki którym uzyskamy w pomieszczeniu natężenie oświetlenia o wartości minimum 500 lx (preferowane – 700 lx) a pozostałe parametry powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm (dla pomieszczeń biurowych: UGR – 19, Ra – 80). Wymieniane źródła światła w oprawach przewidzianych do pozostawienia – „świetlówki ledowe” - powinny dawać natężenie światła co najmniej zgodne z normami dla pomieszczeń komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) lub pomieszczeń biurowych. 3) Szafa krosownicza: 12U19”metalowa ze szklanymi drzwiczkami. 4) Switch – o parametrach co najmniej odpowiadających używanym obecnie przez Zamawiającego. Należy przyjąć 1 switch 24xRJ45 + 4xSFP – 1 Gb/s (np.: Cisco 3560G lub równoważny) i 1 switch 24xPoE (np.: Cisco SGE2000P lub równoważny). 7. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zm.), zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, rysunkami technicznymi instalacji elektrycznej, przepisami prawa, w tym z zakresu BHP, normami technicznymi, poleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne. 8. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym w związku z tym nie mogą stanowić uciążliwości dla pracowników urzędu. Preferowany czas pracy poza godzinami działalności urzędu (godziny popołudniowe oraz dni wolne od pracy). Wykonywanie prac w godzinach urzędowania będzie wymagało każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych, pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji przetargowej, posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz uzyskania od Zamawiającego uprzedniej pisemnej zgody na proponowane zmiany. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie I - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 2) Zadanie II – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 3) Zadanie III – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, Wydział Finansowy pok. 25, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 ustawy pzp (Formularz nr 3).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu); formularz ofertowy – wg. formularza nr 1; kosztorys ofertowy w formie uproszczonej dla Zadania I/ Zadania II/Zadania III; tabela elementów rozliczeniowych – wg. formularza nr 6 ; pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy pzp); zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach