Przetargi.pl
Utworzenie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze

MIASTO JELENIA GÓRA ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 46 390
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO JELENIA GÓRA
  pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 46 390
  REGON: 230821523
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Dostępny Samorząd-Granty” oraz „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Dostępny samorząd- granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie instalacyjnym dotyczy instalacji c.o., wodnej, CWU, kanalizacyjnej, elektrycznej; roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w obrębie stropów, ścian i sufitów;2. wykonanie robót konstrukcyjnych, w tym zabezpieczenia p.poż oraz izolacyjnych dla konstrukcji stropu drewnianego w obszarze pomieszczeń, które zmieniają układ funkcjonalny dot. pomieszczeń oznaczonych w projekcie Nr 1.10, 1.11, 1.12; wykonanie prac zapewniających izolację oraz uzyskanie odporności ogniowej;3. wykonanie prac związanych z wykonaniem kanałów wentylacyjnych;4. wykonanie prac związanych z podziałem pomieszczeń ściankami działowymi GK, zgodnie z Projektem w celu uzyskania pomieszczeń Nr 1.10, 1.11, 1.12;5. roboty instalacyjne w tym ułożenia instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, instalacji wody zimnej, instalacji wody ciepłej użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania. Roboty obejmują biały montaż i pełne uzbrojenie instalacji oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych;6. roboty w zakresie uzupełnienia przejść stropowych i przekuć przez ściany spełniających wymogi p.poż;7. roboty związane z obudową stropów drewnianych REI 60; 8. wykonanie prac związanych z wykonaniem sufitów systemowych - podwieszanych o wymiarze oczka 60x60 cm;9. montaż armatury dla ww. wskazanych instalacji, w tym urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;10. wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych wraz montażem punktów oświetleniowych;11. wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz badań instalacji elektrycznych;12. montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń sanitarnych oraz wykonanie podziału wewnętrznego kabin w systemie ścianek i drzwi HPL;13. wykonanie prac wykończeniowych dla pomieszczeń sanitarnych w zakresie podłóg i ścian w systemie wykładzin homogenicznych wraz z przygotowaniem podłoża;14. wykonanie prac malarskich;15. wykonanie systemowego fakturowego oznaczenia nawierzchni FON, w tym oznaczenie drzwi i zastosowanie odpowiednich klamek pochwytów. Należy spełnić wymogi oznaczeń wymaganych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;16. wykonanie systemu powiadomień dla pomieszczenia sanitarnego zgodnie z dokumentacją;17. montaż urządzeń sanitarnych oraz pomocniczych przystosowanych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach