Przetargi.pl
Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard oraz jego utrzymanie i prowadzenie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3122310 , fax. 094 3122919
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
  ul. 1-go Maja 18 18
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3122310, fax. 094 3122919
  REGON: 33092045200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialogard.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard oraz jego utrzymanie i prowadzenie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard oraz jego utrzymanie i prowadzenie przez okres od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., poprzez świadczenie usług przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej Białogardu Nr X/81/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, z 2015 r. poz. 3641). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard do dnia 31 stycznia 2016 r. i jego utrzymanie w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., 2) Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. poprzez świadczenie usług przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach według frakcji: a) meble i inne wielkogabarytowe odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów na nieruchomości, w tym: urządzenia sanitarne, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów,itp.; b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD i RTV, itp.; c) przeterminowane leki i opakowania po lekach (szklane i z tworzyw sztucznych), zużyte strzykawki; d) chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, gaśnice oraz opakowania po chemikaliach, w tym aerozolach, itp.; e) zużyte baterie i akumulatory; f) świetlówki, żarówki.; g) tekstylia: zużytą odzież, itp.; h) odpady zielone o dużych rozmiarach, nie mieszczące się w pojemnikach, pochodzące z pielęgnacji lub usunięcia drzew i krzewów: gałęzie i korzenie drzew i krzewów, choinki świąteczne, itp.; i) drewno malowane i impregnowane, itp.; j) zużyte opony, k) odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz, ziemia, cegła, beton, styropian budowlany, itp. 3) Oznakowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,na dzień 1 lutego 2016 r. tablicą informacyjną w pobliżu najbliższej drogi publicznej, zawierającą: -nazwę punktu: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego -firmę i adres siedziby prowadzącego punkt, -informację o godzinach przyjmowania odpadów, -numer telefonów kontaktowych -Wyposażenie, co najmniej 5 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Białogard, w pojemniki na przeterminowane leki, oznakowane informacją o przeznaczeniu i sposobie użytkowania oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych do przeterminowanych leków oraz transport tych odpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu do punktu selektywnego zbierania odpadów. 5) Opracowanie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w uzgodnieniu z Miastem Białogard, 6) Przeprowadzenie akcji odbioru choinek w okresie od Świąt Bożego Narodzenia do 15 lutego każdego roku, we wcześniej ustalonych terminach odbioru, poprzez wystawienie przed nieruchomością w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych. 7) Przeprowadzanie raz w roku, w okresie dwóch tygodni poprzedzających Święta Wielkanocne, akcji odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionych przez właścicieli nieruchomości przed ich nieruchomościami oraz transport zebranych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów. 8) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem oraz każdorazowe wydawanie potwierdzenia przyjęcia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych każdego przyjętego odpadu, które określać będzie rodzaj i łączną masę przyjętego odpadu oraz dane właściciela nieruchomości. 9) Przyjmowanie odpadów komunalnych, określonych w pkt 2 od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białogard, co najmniej w godzinach od 8 do 18 w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 10 do 14 w soboty. 10) Tymczasowe magazynowanie odpadów, w okresie ich zbierania, w punkcie selektywnego zbierania odpadów przed ich zagospodarowaniem. 11) Zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 12) Umieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: -nazwę firmy i adres siedziby prowadzącego punkt, -informację o godzinach przyjmowania odpadów, -numer telefonów kontaktowych, -rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białogard 13) Przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał dezynfekcji pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów a także utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 3. Szacowana roczna masa przyjmowanych odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie około 150 Mg. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 25, poz. 150 , z późn. zm), 2) ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 4) uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, z 2015 r. poz. 3641)., 5) uchwałą Nr X/82/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard ((Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, z 2015 r. poz. 3642). 5. Dodatkowe wymogi: 1) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być : a) położony w granicach administracyjnych miasta Białogard na nieruchomości, do której Wykonawca posiada tytuł prawny, o powierzchni umożliwiającej utworzenie punktu, nie mniejszej niż 0,15 ha, której przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard jest zgodne z zakresem świadczonych usług, b) wyposażony w co najmniej 11 kontenerów lub boksów przeznaczonych do gromadzenia przyjmowanych odpadów o pojemności nie mniejszej niż 1100l każdy, zapewniających selektywne zbieranie wszystkich frakcji odpadów wymienionych w pkt 2 przedmiotu zamówienia c) wyposażony w wagę przemysłową o minimalnej wielkości pomiaru ciężaru - 0,15 Mg, d) ogrodzony. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-c ustawy Pzp. 10. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 11. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) 90.50.00.00 - 2 - usługi związane z odpadami; 2) 90.51.10.00 - 2 - usługi wywozu odpadów; 3) 90.51.12.00 - 4 -usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 4) 90.51.20.00 -9 - usługi transportu odpadów; 5) 90.53.30.00 - 2 - usługi gospodarki odpadami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu, o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 w wysokości: 6.000,00 PLN. 2. Wadium wypłacone zostanie nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 z adnotacją WADIUM W POSTĘPOWANIU NR IZP.2711.18.2015. 5. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty. 6. Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego, należną kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Termin na wniesienie wadium jest terminem zawitym i nie podlega przywróceniu. Dlatego też brak wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania stosownie do przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwaranta-poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji-poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem, 3) kwotę gwarancji-poręczenia, 4) termin ważności gwarancji-poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, a) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, b) lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisem art. 46 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialogard.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach