Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Ul. Staszica 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 562 02 01 , fax. 91 561 02 04
 • Data zamieszczenia: 2016-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  Ul. Staszica 1 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04
  REGON: 81168567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny z terenu Gminy Dobrzany zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany oraz uchwałą o której mowa w art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),2)transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,3)transport selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),4)zagospodarowanie odpadów, o których mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz uchwałą nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,5)zgodnie z art. 6 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania instalacji, a w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.2.Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wraz ze wskazaniem ich kodów:1)niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01),2)szkło (kod 15 01 07; 20 01 02),3)tworzywa sztuczne (15 01 02; 20 01 39),4)opakowania wielomateriałowe (15 01 05 ),5)zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06),6)metal (20 01 40; 15 01 04),7)papier, tektura (20 01 01;15 01 01);8)odpady wielkogabarytowe (20 03 07 ),9)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 21; 20 01 23; 20 01 35;20 01 36),10)przeterminowane leki (20 01 31; 20 01 32),11)chemikalia i opakowania po nich (20 01 14; 20 01 15; 20 01 19; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30; 20 01 80; 15 01 10; 15 01 11),12)baterie i akumulatory (20 01 33* ;20 01 34),13)odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01;17 02 02; 17 02 03; 17 09 04),14)odpady zielone i ulegające biodegradacji (20 01 08; 20 02 01).3.Na terenie gminy Dobrzany obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych, na niżej opisanych zasadach:1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach w kolorze szarym, czarnym lub innym jeżeli będą odpowiednio oznaczone, o pojemnościach 60l, 80l, 110l, 120l, 240l i 1100l. Odpady odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.2)Odpady niesegregowane odbierane będą:a)na terenie miejskim z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem lit b.,b)na terenie miejskim w zabudowie wielorodzinnej, 1 raz w tygodniu w okresie od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r.c)na terenach wiejskich z nieruchomości zamieszkałych raz na 2 tygodnie;d)na terenie całej gminy z nieruchomości niezamieszkałych 1 raz na 2 tygodnie lub 1 raz na 4 tygodnie na terenach - zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego;e) wykaz nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną ilością odbiorów będzie przekazany Wykonawcy na 7 dni przed pierwszym odbiorem; o zmianach w wykazie Wykonawca będzie poinformowany najpóźniej na 2 dni przed kolejnym odbiorem,f)wykaz nieruchomości, o których mowa w lit. b zostanie przekazany Wykonawcy na 7 dni przed pierwszym odbiorem.3)Jeżeli 1 listopada wypadnie na więcej niż 3 dni po ostatnim odbiorze, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowego odbioru z cmentarzy komunalnych w Dobrzanach i w Lutkowie na dzień przed 1 listopada.4) Selektywnie zbierane odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach o pojemnościach 1100l, w następujących kolorach: a)kolor żółty - odpady z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania wielomateriałowe,b)kolor zielony-szkło,c)kolor niebieski -papier, tektura Pojemniki, o których mowa w lit. a-c zapewnia Zamawiający, 5)Odpady, o których mowa w pkt 4 odbierane będą z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie z terenu całej Gminy.6)Szczegółowe terminy odbiorów zostaną określone w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5 pkt 16 , zwanym dalej harmonogramem:7)Szacowana ilość pojemników do segregacji:a)Miasto Dobrzany: 45 zestawów b)Obszar wiejski:- Szadzko - 6 zestawów-Kozy- 5 zestawów-Kolonia Kozy - 1 zestaw-Odargowo- 4 zestawy-Ognica - 5 zestawów -Sierakowo - 4 zestawy-Błotno 5 zestawów -Bytowo - 4 zestawy-Krzemień - 4 zestawy-Dolice - 2 zestawy-Grabnica -2 zestawy -Biała - 5 zestawów-Lutkowo - 5 zestawów-Mosina - 2 zestawy-Kępno -2 zestawy8)Dokładna lokalizacja pojemników zostanie podana Wykonawcy na 7 dni przed pierwszym wywozem określonym w harmonogramie z zastrzeżeniem możliwości dostawiania pojemników stanowiących własność Zamawiającego do istniejących punktów lub zmiany ich lokalizacji, o czym Wykonawca będzie informowany najpóźniej na 3 dni przed kolejnym odbiorem.9)W sumie ilość dużych pojemników do selektywnego zbierania odpadów nie przekroczy 120 zestawów.10)Dopuszcza się gromadzenie odpadów wysegregowanych przez mieszkańców w workach przy pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki na dzień przed wywozem.11)Wykonawca ma obowiązek załadunku odpadów wskazanych w pkt 10 oraz uporządkowania miejsca ustawienia pojemników do segregacji. W przypadku gdy koło pojemnika znajdują się odpady inne niż papier, metal, plastik, szkło, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru.12)Wykonawca odpowiada za uszkodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiących własność Zamawiającego, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 13)Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie poprzez :a)odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą terminie - 1 raz w trakcie trwania zamówienia. Termin realizacji zostanie określony w trakcie wykonywania umowy, najpóźniej na 3 tygodnie przed realizacją. O terminie odbioru mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. Na zbiórkę wskazanych odpadów z terenu całej gminy Zamawiający zakłada 4 dni robocze,b)odbiór z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzanach zlokalizowanego na działce ewid. nr 407 obręb 3 Dobrzany (przy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach) zwanego dalej PSZOK po telefonicznym zgłoszeniu w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu (ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą),c)Zamawiający zastrzega możliwość zorganizowania dodatkowych zbiórek na zasadach określonych w lit. a, w terminie ustalonym z Wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną zbiórką.14)Odbiór baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po nich, następował będzie z pojemników znajdujących się w PSZOK, po telefonicznym zgłoszeniu, w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu (ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą).15) Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych następować będzie z kontenera znajdującego się w PSZOK po telefonicznym zgłoszeniu w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu (ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą).16)Odbiór odpadów zielonych i biodegradowalnych następować będzie z kontenera znajdującego się w PSZOK po telefonicznym zgłoszeniu w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu (ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą).17) Otwarcie PSZOK planowane jest w czerwcu 2016 r.4.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:1)powierzchnia Gminy Dobrzany wynosi 134,73 km2,2)charakterystyka wsi Gminy Dobrzany oraz miasta Dobrzany pod względem liczebności mieszkańców i ilości punktów odbioru zostały określone w SIWZ. Ilość punktów odpowiada liczbie właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach).3)W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o ok. 1,5 %. 4)Zamawiający zastrzega możliwość dostawienia do istniejących punktów lub w nowych punktach pojemników o pojemności 1100 l na odpady zmieszane stanowiących własność Zamawiającego (maksymalnie 30 sztuk), niezależnie od ilości pojemników wymaganych od Wykonawcy.5)Długość tras przejazdowych:Dobrzany - Sierakowo 6 km Dobrzany - Ognica 4 km Dobrzany - Szadzko 3 km Dobrzany - Kozy 2 km Dobrzany - Biała 6 km Dobrzany - Kępno 3 km Dobrzany -Lutkowo 5 km Dobrzany - Mosina 5 km Dobrzany - Krzemień 7 km Dobrzany - Grabnica 3 km Dobrzany - Dolice 5 km Dobrzany - Odargowo 6km Dobrzany -Błotno 8 km Dobrzany - Bytowo 11 km 6)Ilość wytworzonych odpadów niesegregowanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzany nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości- przedstawione poniżej, są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zostały one określone na podstawie ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzany w 2015 r., a w przypadku odpadów, o których mowa w wierszach od 7 do 10 szacunkową ilość określono na podstawie średniej ilości odpadów odbieranych w gminach o charakterystyce podobnej do Gminy Dobrzany z uwzględnieniem zagospodarowania czystego gruzu budowlanego we własnym zakresie przez Zamawiającego.Rodzaj odpadów wraz z szacowaną ilością odpadów do odbioru i zagospodarowania w ciągu 12 miesięcy trwania umowy [Mg]: 1 Zmieszane odpady komunalne 669,7 2 Papier 50,78 235,5 3 Szkło 107,22 4 Zmieszane odpady opakowaniowe 77,5 5 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,86 6 Odpady wielkogabarytowe 35,06 7 Odpady z remontów 12 8 Chemikalia i opakowania po nich 0,6 9 Zużyte baterie i akumulatory 0,5 10 Przeterminowane leki 0,04 11 Odpady zielone i biodegradowalne 13,21 7)Podane wyżej szacunkowe ilości odpadów należy przyjąć do obliczenia ceny, Wykonawca rozliczy miesięcznie rzeczywistą ilość odpadów. 5. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 1)Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć PSZOK w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem określonym w pkt 8 oraz właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych w następujących ilościach: a)pojemnik o pojemności 120 l, dla każdej nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Zamawiający dopuszcza zapewnienie 2 pojemników o mniejszych pojemnościach, które łącznie osiągną pojemność 120l, b)zapewniających nieprzepełnianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, zgodnej z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany; c)wskazanej w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, nie większej niż minimalne ilości pojemników określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. 2)Wykaz nieruchomości wraz z zapotrzebowaniem na pojemniki zostanie przesłany wykonawcy na 7 dni przed pierwszym odbiorem. 3)Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi a w przypadku PSZOK w ciągu tygodnia od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 4)Wykonawca jest zobowiązany do zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości zgłoszonej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 5)Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia, na życzenia Zamawiającego, dowodu odbioru pojemnika przez właściciela nieruchomości. 6)Za wszelkie uszkodzenia pojemników na odpady zmieszane, wynikające z wykonywania przedmiotu zamówienia, odpowiada Wykonawca, natomiast za uszkodzenia pojemnika wynikające z winy właściciela nieruchomości odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości. 7)Właściciel nieruchomości nie może zostać obciążony za pogorszenie stanu pojemnika będącego wynikiem jego normalnego użytkowania. 8)Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki: Rodzaj pojemników i ich ilość: 1. 120 l - 1500 szt. 2. 240 l - 50 szt. w tym 4 do obsługi PSZOK 3. 1100 l - 65 szt. w tym 8 do obsługi PSZOK 4. Kontener pojemność min. pojemność 4m3 9)Liczba pojemników określona w powyżej tabeli określona jest na podstawie danych ze złożonych deklaracji, aktualnych na dzień publikacji ogłoszenia o przetargu i może się zwiększyć o maksymalnie 30 pojemników o pojemności 120 l, 10 pojemników o pojemności 240 l oraz o 5 pojemników o pojemności 1100l. 10)W przypadku zapewnienia dla jednej nieruchomości niezamieszkałej dwóch mniejszych pojemników o łącznej pojemności 120 l lub większej, Zamawiający uznaje że wykorzystano 1 szt. z zapotrzebowania określonego w tabeli zawartej w pkt 8. 11)Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu następujących dokumentów w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, którego dokumenty dotyczą: a)Karty przekazania odpadów dotyczące każdego rodzaju odpadów odebranych z terenu Gminy Dobrzany, b)Zestawienie ważeń- zawierające informację o ilości odebranych odpadów, rodzaju odpadów- kod odpadu, dacie odbioru i dacie przekazania do instalacji, nazwę instalacji, c)Zestawienie wagowe odpadów odebranych z terenu gminy z wyszczególnieniem kodów odpadów, d)Oświadczenie, że wszystkie odpady pochodzą z Gminy Dobrzany i zostały odebrane ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego punktów, ze wskazaniem adresów nieruchomości, które nie znajdowały się w wykazie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, a z których odebrano odpady komunalne, e)Wydruk z systemu wskazującego informacje o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od ostatniej miejscowości w Gminie Dobrzany do instalacji - z każdego transportu odpadów zmieszanych dokonanego z gminy Dobrzany, a w przypadku odpadów zebranych selektywnie na życzenie Zamawiającego. 11)Wykonawca zobowiązany jest do informowania o każdym przypadku niewykonania usługi oraz przyczynach jej niewykonania, w terminie 2 dni roboczych od dnia realizacji wyznaczonego harmonogramem, zgłoszeniem lub warunkami niniejszej SIWZ z podaniem terminu do realizacji. Każdy niezgłoszony we wskazanym terminie przypadek niewykonania usługi będzie podlegał naliczeniu kary umownej. 12)Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego na reklamację, właściciela nieruchomości dotyczącą niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania, przekazaną mu przez Zamawiającego. Odpowiedź na reklamację następuje w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania. 13)Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a)w sposób ciągły, b)w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c)niezależnie od warunków atmosferycznych, d)pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 14)W okresie od 1 maja do 31 sierpnia, w dni odbioru odpadów wyznaczone harmonogramem, Zamawiający zastrzega możliwość wskazania dodatkowego odbioru odpadów z maksymalnie 3 nieruchomości, nie podlegających odbiorowi w danym dniu wyznaczonym harmonogramem. 15)Na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów (w formie papierowej i elektronicznej - plik Word). 16)Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na rok 2016 Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 3 dni przed pierwszym odbiorem, a na rok 2017 nie później niż do 1 grudnia 2016 roku. Obowiązek sporządzenia harmonogramu dotyczy odbiorów odpadów zmieszanych oraz odbiorów odpadów segregowanych. 17)Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w grudniu 2016 r. 18)Usługa odbioru odpadów będzie wykonywana w dni robocze zgodnie z harmonogramem w godzinach od 7:00 do 17:00. 19)Wykonawca w dni zbiórki odpadów zmieszanych w danej miejscowości zobowiązany jest również do zbiórki odpadów z koszy znajdujących się przy przystankach autobusowych jak również odpadów leżących obok wymienionych pojemników. Obecnie znajduje się 21 koszy mających swoją lokalizację przy przystankach autobusowych, zgodnie z informacją wskazaną w tabeli ust. 4 pkt 2). 20)Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy.21)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscach załadunku odpadów.22)W trakcie trwania umowy w uzasadnionym przypadku Zamawiający na wniosek mieszkańców może zmienić harmonogram wywozu odpadów komunalnych. 6.Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 7.Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia ze względu na wzrost opłat związanych z przekazaniem odpadów komunalnych do instalacji oraz wszelkich innych opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z uwagi na roczny okres trwania umowy. 8.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawa, a w szczególności: 1)ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 20153 r. poz. 584 ze zm.), 2)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), 3)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) 4)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 5)ustawy z dnia 11 września 2015 r.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), 6)ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.), 7)ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469ze zm.), 8)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868), 9)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 10)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1793) 11)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1923), 12)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645), 13)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), 14)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), 15)uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, 16)uchwały nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 (Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1873 ze zm.), 17)uchwały nr V/43/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1361), 18)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), 19)ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), 20)innych aktach normatywnych obowiązujących na obszarze Gminy Dobrzany zawierających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego stosowania przepisów a także śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach oraz nowo wprowadzanych. 9.Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu gminy w celu zlokalizowania zakresu usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Europejski standard emisji spalin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach