Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. A. Struga 29
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5784750 , fax. 091 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
  ul. A. Struga 29 29
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5784750, fax. 091 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego -spółka ze 100% udziałem Miasta-gminy Stargard Szczeciński

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4. Przedmiot zamówienia stanowią n/w pakiety : Pakiet nr 1- okucia budowlane - załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 2 - artykuły sanitarne - załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 3 - artykuły elektryczne - załącznik nr 3 do SIWZ Pakiet nr 4- materiały budowlane - załącznik nr 4 do SIWZ Ilości materiałów, dokładne wykazy asortymentowe, opisy materiałów podane są w załączniku nr 1,2, 3,4, do SIWZ. Materiały budowlane, będące przedmiotem zamówienia muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 04. 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zm.). jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych oznacza to że można zastosować zamienniki ale muszą one posiadać parametry nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy będą prowadzone sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych przez cały okres objęty umową stosownie do potrzeb Zamawiającego. Przez pojęcie dostawy rozumie się dostawę towarów transportem Wykonawcy zgodnie ze składanym zamówieniem w terminie do 1 dnia roboczego liczonym od następnego dnia od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia do godz. 10.00 w danym dniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniami częściowymi całego asortymentu ilościowego. Zamawiający określa minimalną wartość częściowego zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na: W pakiecie okucia- na 500 zł brutto W pakiecie sanitarnym - na 1 200 zł brutto, W pakiecie elektrycznym - na 500 zł brutto W pakiecie budowlanym - na 1000 zł brutto,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach