Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziałów ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Pile (w podziale na części)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, fax. 91 459 65 76
  REGON: 00001775600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziałów ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Pile (w podziale na części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, zgodnie z asortymentem i przewidywanymi ilościami zawartymi w formularzach cenowych - załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SIWZ, w podziale na części: 1) dla Oddziału ZUS w Szczecinie - część I 2) dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze - część II 3) dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. - część III 4) dla Oddziału ZUS w Koszalinie - część IV 5) dla Oddziału ZUS w Pile - część V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach