Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4328100 , fax. 091 3178900
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4328100, fax. 091 3178900
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego z podziałem na poszczególne gminy w 2016 r. Podział dróg na terenie poszczególnych gmin został wskazany w załącznikach n5, 5a i 5b do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: Część I - Gmina Police Część II - Gmina Dobra Część III - Gmina Kołbaskowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.policki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach