Przetargi.pl
Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2016r

Zakład Oświaty Karlino ogłasza przetarg

 • Adres: 78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3117780 , fax. 94 3117780
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oświaty Karlino
  ul. Szymanowskiego 17 17
  78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3117780, fax. 94 3117780
  REGON: 33038930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.karlino.pl (zakładka: Przetargi - inne jednostki)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności, dowóz uczniów do szkół podstawowych, Zespołu Szkół - gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, dowóz dzieci do Przedszkola Miejskiego i Małego Przedszkola, dowóz uczniów klas sportowych na treningi oraz transport dzieci na różnego rodzaju konkursy, wycieczki itp. na terenie Gminy Karlino
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.karlino.pl (Przetargi - inne jednostki)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach