Przetargi.pl
UTWORZENIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W OSTRÓDZIE

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 429 400 , fax. 896 429 401
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 429 400, fax. 896 429 401
  REGON: 52443000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTWORZENIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W OSTRÓDZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie otwartych stref aktywności w Ostródzie: 1) Część 1- ul. Plebiscytowa; 2) Część 2- Ogród Jakuba; 3) Część 3- ul. Piaskowa. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) i wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wymagania ogólne: 1) całe dostarczone wyposażenie musi strefy musi być: a) fabrycznie nowe, nie może nosić żadnych śladów używania; b) spełniać wymogi norm UE, posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, posiadać deklaracje CE; c) po zamontowaniu, wbudowaniu, uruchomieniu być gotowe do użytkowania; 2) wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum dwa razy w roku, po i przed sezonem zimowym dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, akty wandalizmu itp.; 3) wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną obsługę geodezyjną obiektów oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 4) energię elektryczną i pobór wody potrzebne do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kalkulacja ceny ofertowej (adekwatnie do wybranej części załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ); 3) pełnomocnictwo- oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach