Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4724220, , fax. 056 4724222
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
  Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4724220, , fax. 056 4724222
  REGON: 87111887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie” na działce nr 117/12 obręb Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 1) docieplenie ścian zewnętrznych, 2) docieplenie stropodachu, 3) wymianę części stolarki okiennej, 4) montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją paneli słonecznych, 5) zmianę źródła ciepła na kocioł na pelet o mocy 150 kW wyposażony w szerokopasmową sondę lambda, automatyczny system zapłonu realizowany przez dmuchawę, automatyczny system czyszczenia powierzchni grzewczej, wentylator nadmuchowy powietrza do spalania, szafę sterowniczą, podajnik, wentylator oraz posiadający certyfikat na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. – ECODESIGN, 6) roboty remontowe wielobranżowe w pomieszczeniach kotłowni, 7) przebudowę instalacji odgromowej na dachu budynku, 8) dokumentacja powykonawcza w 2 egz., na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) budowę tymczasowego zadaszenia istniejącej pieszo – jezdni wzdłuż budynku na czas trwania remontu dachu i elewacji, 2) urządzenie i zabezpieczenie drogi dojazdowej na plac budowy przebiegającej przez teren nieruchomości oraz przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, 3) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egz. wraz ze szkoleniem osób wyznaczonych do obsługi, 4) bezpłatny serwis gwarancyjny zamontowanego wyposażenia i wbudowanych urządzeń przez okres gwarancji określony przez producenta wyposażenia i urządzenia, 5) dokumentację powykonawczą w 2 egz., na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP Nowe Miasto Lubawskie nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie są wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: JEŻELI WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA W ODNIESIENIU DO TYCH PODMIOTÓW: 1) W DNIU SKŁADANIA OFERT SKŁADA: a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ, b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) wypełnione w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. 2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PODMIOTU, NA ZDOLNOŚCIACH KTÓREGO WYKONAWCA POLEGA: a) oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 pkt 15 i ust. 5 pkt 8 - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do formularza ofertowego; c) oświadczenie Wykonawcy na podst. 24 ust. 1 pkt 22 - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach