Przetargi.pl
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” – IV postępowanie

Gmina Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 619 45 00 , fax. 87 619 45 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ełk
  ul. Kościuszki
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 619 45 00, fax. 87 619 45 01
  REGON: 79067109900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.elk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” – IV postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Świetlica wiejska w Regielnicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: PKO S.A. Nr 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 z dopiskiem „Przebudowa i zmiana sposoby użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” – IV postępowanie 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5 oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Dokumenty te powinny precyzyjnie określać „beneficjenta” oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, musza być przypisane do konkretnego postepowania. W gwarancji należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty - albo opisowo albo też poprzez przywołanie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Powinny także zawierać klauzule o nie odwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. Koperta powinna być oznaczona „Przebudowa i zmiana sposoby użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” – IV postępowanie. Dokument ten należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom, zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 pkt 4a i 5.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą składa oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę określający w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach