Przetargi.pl
Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn

Gmina Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17, , fax. 897 512 746
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kętrzyn
  Kościuszki 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, , fax. 897 512 746
  REGON: 51074287600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy i 00/100 zł), który będzie spłacany w latach 2020 – 2030. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: • I cześć - kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony i 00/100 zł), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; • II cześć - kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony i 00/100 zł), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 rok; • III cześć - kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy i 00/100 zł), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Wykonawca złoży w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach