Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”

Gmina Młynary ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2486082 w. 39 , fax. 552 486 400
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Młynary
  ul. Dworcowa 29
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2486082 w. 39, fax. 552 486 400
  REGON: 17074813000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;//bip.mlynary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także z miejsc publicznych, których administratorem jest Zamawiający lub jednostki mu podległe oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). A. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM: a) niesegregowanych (zmieszanych) b) segregowanych c) stałych miejskich zgromadzonych w koszach ulicznych na terenie miasta i gminy, w tym ustawionych na boiskach, placach zabaw, parkach, świetlicach wiejskich, cmentarzach i przystankach autobusowych d) wielkogabarytowych – za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych e) elektronicznych i elektrycznych - za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych f) segregowanych z pojemników 110 l,120 l, 240 l i 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary służą: a) pojemniki na odpady segregowane i zmieszane o pojemności - 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, b) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury oraz biodegradowalnych, c) pojemniki 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury, d) pojemniki 35 l i 50 l przeznaczone do gromadzenia stałych odpadów miejskich. Miasto i Gmina Młynary liczy 4 444 osoby (stan na dzień 28.02.2019 r.) t.j. 1150 gospodarstw. Obszar wiejski podzielony na 19 sołectw. Na terenie miasta i gminy jest około 89 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 4 cmentarze, w tym dwa na terenie miasta oraz w Błudowie i Zastawnie, oczyszczalnia ścieków w Młynarach oraz obiekty użyteczności publicznej tj. stadion i boisko „ORLIK” w Młynarach i plac targowy zlokalizowany w Młynarach przy ul. Rynek. Zbiórka i wywóz odpadów winny odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pojemników ustawionych w miejscach publicznych - w tym cmentarzy parafialnych i komunalnych, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości: Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązywać będzie pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Odpady zebrane selektywnie (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 01 99). Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu Miasta i Gminy Młynary będzie się odbywał w systemie workowym lub do pojemników w odpowiednich kolorach. 1) Wprowadza się worki o minimalnej pojemności 60 l wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Wprowadza się cztery kolory worków i pojemników: a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych i metali, b) niebieski – na odpady z papieru i tektury, c) zielony – na odpady ze szkła, d) brązowy – na odpady biodegradowalne 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Na workach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem odbioru odpadów, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o poj. 110 l, 120 l zakupionych przez właścicieli nieruchomości. 3) Odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości w okresie od 01 kwietnia do 31 października 1 raz tygodniu, a w pozostałym okresie 1 raz na dwa tygodnie. 4) Odbiór popiołu z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć jego przekazania w okresie od 15 września do 15 maja, co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Popiół gromadzony w pojemnikach lub workach wzmocnionych (np. na gruz). Posiadacz nieruchomości zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie pojemnik lub worki na odbiór popiołu. Częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (o kodzie 20 02) oraz Inne odpady komunalne (o kodzie 20 03): a) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, b) częstotliwość wywozu - raz w tygodniu, według harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, c) Wykonawca w okresie od 20 października do 10 listopada każdego roku obowiązywania umowy wykona po 4 (2 w każdym roku) dodatkowe wywozy odpadów z 2 cmentarzy komunalnych w Młynarach przy ul. Warszawskiej oraz 2 cmentarzy parafialnych w Błudowie i Zastawnie. Zamawiający drogą telefoniczną lub elektroniczną zgłosi potrzebę dodatkowego wywozu odpadów z terenu cmentarzy w tym okresie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, Odpady elektroniczne i elektryczne (o kodach 20 01 35* i 20 01 36) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Określenie szacunkowej ilości odpadów Wielkość odpadów komunalnych określa się według obliczeń szacunkowych dla całego okresu obowiązywania zamówienia: a) odpady z ogrodów, boisk, placów i parków (w tym z cmentarzy) oraz inne odpady komunalne (zmieszane) 20 03 01 – 1400,00 Mg b) tworzywa sztuczne 20 01 39 – 72,00 Mg c) szkło 20 01 02 – 44,00 Mg d) papier i tektura 20 01 01 – 6,00 Mg e) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 13,00 Mg f) wielkogabarytowe 20 03 07 – 35,00 Mg g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36, 16 02 14, 16 02 16 – 4,00 Mg h) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 – 22,00 Mg Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, metali, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków oraz baterii i akumulatorów - nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: Powierzchnia Miasta i Gminy Młynary wynosi 15 841 ha. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 29 miejscowości, w tym teren miasta. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przedstawia załącznik Nr 1 do umowy. Dodatkowe punkty (brak nr porządkowych): wiata edukacyjna przy drodze leśnej Gardyny-Stare Siedlisko, parking leśny przy drodze powiatowej Młynary-Milejewo pomiędzy miejscowościami Podgórze-Nowe Monasterzysko, przy boisku wiejskim w Zaściankach („Wembley”), wiata w Kraskowie, PERN Baza Paliw Nr 12 w Kurowo Braniewskie, place zabaw Kurowo Braniewskie, Sąpy, Zastawno, Młynary, Błudowo, GREENYARD HORTICULTURE POLAND Sp. z o.o. Rucianka, kościół Zastawno, kościół Młynary ul. Kościelna, PKP – stacja kolejowa nastawnia, dwa Cmentarze Komunalne w Młynarach przy ul. Warszawskiej, Cmentarze Parafialne - w Błudowie i Zastawnie, przystanki PKS (Podgórze, Nowe Monasterzysko, Kwietnik, Zastawno, Zaścianki, Płonne, Błudowo, Włóczyska, Rucianka, Kurowo Braniewskie, Kraskowo, Młynarska Wola, Ojcowa Wola Sąpy, Młynary), Sąpy - koło zbiornika wodnego, Karszewo – koło witacza, Orlik ul. Dworcowa oraz kosze uliczne w ilości 34 szt. o pojemności 35 l i 30 szt. o pojemności 50 l ustawione w Młynarach przy ulicach – Dworcowa, 1 Maja, Ogrodowa, Kwiatowa, Rynek, skrzyżowanie ul. Styczniowej i Traugutta, skwery przy ul. Konopnickiej i Chopina, parking przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z Langiewicza oraz w parku „Majowy Gaj” przy ul. 1 Maja. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary dostępny na stronie internetowej http://bip.mlynary.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, podkategoria „Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach”. C. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 8 SIWZ. 2) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 3. Wymagania Zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z póź. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2) Sposób dokumentowania zatrudnionych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 19 500,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na numer rachunku 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją „Wadium – Przetarg odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ”, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.) 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 10. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, 2) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie transportu odpadów, chyba że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę, 3) posiada umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów (RIPOK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych odpadów komunalnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik Nr 2 i 3, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII pkt.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w rozdz. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach